Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP: Vodohospodári vyzbierali z vodnej nádrže Ružín už vyše 1100 ton odpadkov

Východoslovenskí vodohospodári za dva roky trvania pilotného projektu Čistenie Ružína vyzbierali a odstránili z tejto vodnej nádrže s pomocou nezamestnaných z okolitých obcí vyše 1130 ton rôznych odpadkov. Na pracovnom rokovaní v Košiciach o tom informovali odborníci zo Slovenského vodohospodárskeho podniku za účasti zástupcov okresných úradov, úradov práce i starostov obcí v okolí Košíc. Ministerstvo životného prostredia SR na stretnutí zastupoval štátny tajomník Vojtech Ferencz. Envirorezort chce podobné projekty rozšíriť do ďalších obcí v rámci celého povodia vodnej nádrže a prítokov Hornádu. 

Štátny tajomník envirorezortu Vojtech Ferencz oboznámil účastníkov košického stretnutia so schváleným novým zákonom o odpadoch, ktorý má obciam i občanom pomôcť riešiť problémy spojené s odstraňovaním nelegálnych "čiernych" skládok. Podľa oficiálnych informácií sa na Slovensku nachádza 2500 čiernych skládok, neoficiálne zdroje ich odhadujú až na 7000. V zmysle nového zákona bude možné z Recyklačného fondu použiť na odstraňovanie a likvidáciu týchto skládok až desať miliónov eur, no výrazne sa posilnia aj sankcie. „Zriadenie čiernej skládky bude môcť ohlásiť aj bežný občan a pri porušovaní zákona bude možné uložiť až mnohonásobne vyššie pokuty ako doteraz,“ povedal štátny tajomník envirorezortu Vojtech Ferencz.

Projekt pod názvom Čistenie vodnej nádrže Ružín na zabezpečenie jej protipovodňovej funkcie odstránením odpadov a nelegálnych skládok z priľahlého územia nádrže" odštartoval v septembri 2013. Už za necelé prvé tri jesenné mesiace sa podarilo vyzbierať z hladiny a brehov Ružína zhruba 285 ton odpadu. Do projektu sa spolu s vodohospodármi zapojili aj obce Margecany, Jaklovce, Košická Belá a Malá Lodina, ktoré poskytli 23 nezamestnaných občanov na uzavretie dohôd o vykonaní prác zameraných na čistenie brehov vodnej nádrže Ružín od naplavených odpadov.

V projekte pokračovali vodohospodári aj minulý rok, keď zmluvy o spolupráci s obcami Margecany a Košická Belá podpísali už od 1. júla. Za päť mesiacov - do konca novembra vodohospodárski robotníci spolu s 22 nezamestnanými z Margecian a Košickej Belej odstránili z Ružína ďalších viac ako 850 ton odpadu. Počas doterajšieho trvania projektu vytvorili 50 pracovných miest s osemmesačnými pracovnoprávnymi vzťahmi. Náklady na odstraňovanie odpadu, ktorý pochádza najmä z rôznych nelegálnych skládok v povodí Hornádu a Hnilca, dosiahli bezmála 170 tisíc eur.

Vodohospodári sú rozhodnutí v projekte pokračovať, pretože práve vodná nádrž Ružín patrí v tomto smere medzi najohrozenejšie vodné nádrže na Slovensku, kde rieka Hornád, ale aj Hnilec nekontrolovateľne priplavujú tony komunálneho odpadu. Do čistenia by sa mohli zapojiť aj dlhodobo nezamestnaní občania v rámci Národného projektu Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR