Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP: Parlament schválil zákon, ktorý má pomôcť pri znižovaní rizika závažných priemyselných havárií

Podniky, ktoré vo výrobe pracujú s nebezpečnými látkami, o nich musia informovať okolitú verejnosť. Uvádza sa to v zákone o prevencii závažných priemyselných havárií z dielne ministerstva životného prostredia, ktorý 86 hlasmi poslancov schválil parlament. Zámerom zákona je predchádzať vzniku závažných priemyselných havárií alebo obmedziť ich následky na zdravie ľudí, ich majetok a životné prostredie.Zákonom sa do slovenskej legislatívy transponuje európska smernica o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok. Tú má Slovensko premietnuť do svojej legislatívy do konca mája.

Zákon prikazuje podnikom informovať o tom, aké látky pri výrobe využívajú, aké sú nebezpečné vlastnosti a účinky látok a tiež kedy bola u nich naposledy vykonaná kontrola dodržiavania potrebných postupov. Dostupné by mali byť aj inštrukcie, ako sa správať v prípade vzniku havárie. Tieto informácie by mali byť podľa zákona k dispozícii aj na internetovej stránke podnikov.

Nový zákon definuje závažnú priemyselnú haváriu ako závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v dôsledku nekontrolovateľného vývoja počas prevádzky podniku, vedúci k vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok.

Prevádzkovateľom podnikov, ktoré pracujú s nebezpečnými látkami, zákon tiež prikazuje vypracovať program prevencie vzniku havárií a raz za päť rokov ho prehodnocovať a aktualizovať. Podniky musia mať k dispozícii aj vyškolenú zásahovú službu pripravenú reagovať na prípadný vznik havárie. Zákon tiež ukladá štátnym orgánom povinnosť vykonávať v podnikoch systematické kontroly. Pri zanedbaní povinností môžu prevádzkovateľov podnikov pokutovať do výšky 33-tisíc eur. Podľa zákona by tiež orgány štátu v rámci rozhodovacieho procesu pri povoľovaní výstavby priemyselných podnikov mali zohľadňovať dostatočné primerané vzdialenosti medzi podnikmi navzájom, medzi podnikmi a verejnými priestranstvami a budovami s výskytom väčšieho množstva ľudí.

Priemyselné havárie s prítomnosťou nebezpečných látok majú veľmi vážne následky na zdravie ľudí a životné prostredie. Niektoré verejnosti známe veľké havárie v mestách Seveso, Bhopál, Enschede, Toulouse a Buncefield si vyžiadali mnoho životov a spôsobili škody na životnom prostredí až do výšky niekoľkých miliárd eur

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR, SITA