Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Medzinárodný deň biodiverzity v envirorezorte

Rozmanitosť a rôznorodosť všetkých žijúcich organizmov si dnes 22. mája pripomína Ministerstvo životného prostredia SR a jeho podriadené organizácie – Slovenská agentúra životného prostredia a Štátna ochrana prírody SR.Tohtoročným leitmotívm Medzinárodného dňa biodiverzity je Biodiverzita pre udržateľný rozvoj. Pri tejto príležitosti envirorezort pripravuje výchovno-vzdelávacie podujatia, odborné semináre a súťaže. Biodiverzite sa bude venovať aj Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Ekotopfilm - Envirofilm 2015, ktorý sa uskutoční 25. až 29. mája v Bratislave a Banskej Bystrici.

Rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Štátna ochrana prírody SR a Slovenská agentúra životného prostredia, spoločne so Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska organizujú odborný seminár s názvom Sídla a biodiverzita, príležitosti pre obce a mestá. Jeho cieľom je dozvedieť sa o význame biodiverzity pre samosprávy, ako aj záväzkoch SR v oblasti ochrany a trvalo udržateľného využívania biodiverzity v mestách a obciach. Podujatie sa uskutoční 16. a 17. júna 2015 v banskobystrickom Hoteli Lux.

Účastníci odborného seminára môžu získať informácie o možnostiach financovania projektov zameraných na ochranu biodiverzity pre mestá a obce, a tým sa podieľať na zlepšení ich životného prostredia. Podujatie je súčasťou projektu Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch, financovaného vďaka Švajčiarskemu finančnému mechanizmu.

Slovenská agentúra životného prostredia sa zapojila do iniciatívy Európskej komisie s názvom Green Week. Tá je zameraná na vzdelávanie širokej verejnosti a šírenie myšlienok ochrany prírody a biodiverzity.Pri tejto príležitosti pripravila prírodovednú outdoorovú školskú súťaž Hypericum. Jej poslaním je poznávať prírodné hodnoty a kultúrne dedičstvo jednotlivých lokalít Slovenska. Aktivity sú zamerané na biodiverzitu poľných ekosystémov. Názov súťaže pochádza z vedeckého rodového mena Hypericum, čiže liečivej rastliny ľubovník, aby sa žiaci už od svojej mladosti učili obdivovať, spoznávať a ľúbiť svoj rodný kraj, svoju domovinu.

V posledný májový deň bude uzávierka súťaže ProEnviro – Najlepší environmentálny slovenský školský projekt. Hlavným cieľom súťaže, ktorú vyhlásila Slovenská agentúra životného prostredia, je podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľnému rozvoju a biodiverzite.

Štátna ochrana prírody a správy niektorých národných parkov pripravujú exkurzie pre žiakov základných a stredných škôl zamerané na spoznávanie biodiverzity národného parku, spojené s praktickými aktivitami v teréne. Takéto aktivity pripravuje Správa Tatranského národného parku, Správa Pieninského národného parku, Správa NP Malá Fatra, NP Slovenský raj a NP Muránska Planina.

Ochrana biodiverzity patrí medzi priority Ministerstva životného prostredia SR. Slovenská republika sa v roku 1994 stala zmluvnou stranou Dohovoru o biologickej diverzite a v súčasnosti sa aktívne zapája do medzinárodných aktivít. V Stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020, ktorá je hlavným implementačným dokumentom EÚ Dohovoru o biodiverzite, si členské štáty stanovili za cieľ do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémových služieb v EÚ, obnoviť ich v najväčšom vykonateľnom rozsahu a zároveň zvýšiť príspevok EÚ k zamedzeniu strate biodiverzity v celosvetovom meradle. Základnými dokumentmi pre implementáciu Dohovoru v Slovenskej republike jeAktualizovaná národná stratégia biodiverzity do roku 2020 a Akčný plán pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020.

Odbor komunikácie MŽP SR