Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Peter Žiga na zasadnutí Rady ministrov životného prostredia

Za účasti ministra životného prostredia SR Petra Žigu bolo 15. júna v Luxemburgu zasadnutie Rady ministrov životného prostredia. Ešte pred ním sa pod vedením slovenského predsedníctva pre krajiny V4 uskutočnilo tradičné koordinačné zasadanie krajín V4+Bulharsko a Rumunsko.

Počas zasadnutia Rady ministrov pre životné prostredie delegácie, vrátane Slovenka, potvrdili záujem o prijatie opatrení smerujúcich k zníženiu emisií kľúčových znečisťujúcich látok v ovzduší za účelom zlepšenia zdravia obyvateľstva a zníženia predčasných úmrtí. Dôležité v tomto smere bude vytvoriť flexibilný mechanizmus, ktorý umožňuje reflektovať pri plnení cieľov zmeny v predpokladoch, na základe ktorých sa stanovia tieto nové emisné stropy pre obdobie do roku 2030. „Opatrenia sa musia realizovať vo všetkých členských štátoch a ich implementáciu je potrebné realizovať v súlade s environmentálnou integritou, avšak citlivo tak, aby náklady na ich realizáciu nadmerne nezaťažili obyvateľstvo, podnikateľské prostredie a verejný sektor, osobitne je potrebné vnímať oblasti akými sú lokálne vykurovanie, doprava a poľnohospodárstvo,“ povedal minister Peter Žiga.
Diskusia k príprave rokovaní klimatickej konferencie v Paríži koncom roku 2015 potvrdila záujem členských štátov EÚ na dosiahnutí globálnej a záväznej dohody za účasti najväčších svetových emitentov. Na okraj zasadnutia Rady sa uskutočnilo aj bilaterálne rokovanie ministra Petra Žigu s komisárom pre životné prostredie Karmenu Vellom, ktoré bude pokračovať začiatkom jesene, s cieľom detailnejšie diskutovať environmentálnu agendu blížiaceho sa predsedníctva Slovenska v Rade EÚ. Prínosné bolo aj bilaterálne rokovanie s novovymenovanou britskou ministerkou pre klimatickú agendu Amber Ruddovou v súvislosti s budúcou vnútornou agendou EÚ pre zmenu klímy.


OK MŽP SR