Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Envirorezort súčasťou podujatia Dni vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky

Dnes, 25. júna, sa začína 15. ročník Dní vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky. Počas otvorenia tohto podujatia sa predstaví aj rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia. Prezentovať bude úspešné projekty a súťaže, ktoré súvisia s rozvojom vidieka na Slovensku. Dni vidieka potrvajú do 30. júna vo výstavných priestoroch parlamentu na Západnej terase Bratislavského hradu na Námestí Alexandra Dubčeka 1 v Bratislave. Organizátorom je Vidiecky parlament na Slovensku v spolupráci s Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Prvý významný projekt, ktorý zastrešuje Slovenská agentúra životného prostredia a predstaví ho na podujatí, je Program obnovy dediny. Je to obľúbený a úspešný nástroj rozvoja vidieka v štátoch vyspelej Európy a jeho hlavný cieľ je udržať život na vidieku. SAŽP poskytuje pre obce poradenstvo, spracúva metodické podklady, zabezpečuje monitoring dotácií, propagáciu, osvetu, vzdelávanie a medzinárodnú spoluprácu. Od roku 1998 sa do využívania dotačného systému POD zapojilo spolu 2 394 obcí a 255 mikroregionálnych združení obcí. Viac informácií je na webovej stránke www.obnovadediny.sk.

Neodmysliteľnou súčasťou aktivít SAŽP je Súťaž Dedina roka. Zapojiť sa do nej môže každá obec Slovenskej republiky bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať vynikajúce a príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle udržateľného rozvoja vidieka. Nateraz sa vyhodnocujú prihlásené obce v rámci 8. ročníka súťaže, nad ktorou prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Charakter kritérií a hodnotenie národnej súťaže Dedina roka sa vždy nesie v duchu motta európskej súťaže. Hodnotí sa najmä ojedinelosť a originalita prístupov a myslenia obyvateľov a užívateľov v slovenskej dedine pri uskutočňovaní obnovy v rámci trvalo udržateľného rozvoja so zreteľom na zachovanie typických čŕt a osobitosti. Víťaz súťaže získa okrem prestížneho titulu Dedina roka 2015 aj právo reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Informácie o súťaži sú dostupné na webovej stránke www.obnovadediny.sk.

Ďalšie projekty, ktoré predstaví SAŽP, sú Európsky dohovor o krajine a Cena Slovenskej republiky za krajinu. Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestné vyznamenanie pre subjekty, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Cieľ udeľovania ceny je oceniť aktivity smerujúce ku kvalitnej a udržateľnej starostlivosti o krajinu. Cena je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. Prvý ročník na národnej úrovni bol rok 2010. Laureátom Ceny Slovenskej republiky za krajinu v roku 2014 je obec Liptovská Teplička so svojím projektom Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr. V nepárnom roku je laureát národnej ceny nominovaný na Cenu Rady Európy za krajinu viac podrobností je na www.cenazakrajinu.sk.

Odbor komunikácie MŽP SR, SAŽP