Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP prerušilo konanie o určení prieskumného územia Kamenné

Ministerstvo životného prostredia prerušilo správne konanie vo veci určenia prieskumného územia Kamenné. Nebude v ňom pokračovať, kým si žiadateľ Ludovika Energy nesplní zákonnú povinnosť a nepredloží záverečné správy o vyhodnotení geologickej úlohy dvoch zaniknutých prieskumných území, Čermeľ – Jahodná a Spišská Nová Ves. 

Neodovzdanie záverečnej správy je prekážkou pre ďalšie konanie, pre ktoré nie je možné určiť a povoliť nové prieskumné územie Kamenné, ktoré sa týka takzvaných vzácnych zemín. Navrhované nové prieskumné územie sa naviac čiastočne prekrýva s bývalým prieskumným územím Čermeľ Jahodná a existujúce informácie zo správy sú dôležité pre materiálne posúdenie územia.

Odbor komunikácie MŽP SR