Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vláda schválila priority vodohospodárskej politiky Slovenska do roku 2027

Slovensko si vytýčilo priority vodohospodárskej politiky na dve nasledujúce šesťročné obdobia. Materiál s názvom Návrh orientácie, zásad a priorít vodohospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2027 z dielne Ministerstva životného prostredia schválila vláda SR. Vodohospodárska politika bude naďalej prioritne orientovaná na ochranu vody ako strategickej suroviny štátu a národného bohatstva. Zároveň na dosiahnutie environmentálnych cieľov, teda na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

"Vládou schválený dokument má všeobecnejší charakter, jednotlivé opatrenia – konkrétne stavby, konkrétne riešenia budú vypracované vo vodnom pláne a v pláne manažmentu povodí," povedal minister životného prostredia Peter Žiga. Návrhy týchto strategických materiálov zverejnil rezort v závere minulého roka.

Rámcový dokument schválila vláda s pripomienkou. Zmena je výsledkom akceptovania pripomienky zástupcov verejnosti a tretieho sektora. Upravuje sa ňou režim odtokových pomerov s maximálnym využitím prvkov zelenej infraštruktúry.

Vodohospodárska politika bude podľa tohto dokumentu vytvárať podmienky na zabezpečenie dostatočného množstva kvalitnej pitnej vody a jej dostupnosti pre všetkých obyvateľov. Voda by mala byť spravodlivo prerozdeľovaná pre všetkých užívateľov v oblasti priemyslu a energetiky, poľnohospodárstva, plavby, rekreácie, športu.

Dokument reaguje aj na klimatickú zmenu a jej prejavy. Predstavuje pritom riešenia, ktoré prispejú k adaptácii Slovenska na nepriaznivé dôsledky v tejto súvislosti. Na zmenu klímy sa Slovensko snaží pripraviť pomocou opatrení na zlepšenie riadenia odtoku v povodí. Aj napriek súčasnému dostatku zdrojov vody sa predpokladá, že môžu nastať regionálne a časové disproporcie medzi nárokmi na vodu a disponibilnými zdrojmi vody. Okrem zmeny klímy je pritom dôležitým faktorom aj vplyv človeka a jeho aktivity vo využívaní krajiny, ktoré menia odtokové pomery. 

Z dôvodu ochrany povrchových a podzemných vôd pred nedostatočne čistenými odpadovými vodami je pre Slovensko mimoriadne dôležité, aby oblasť bola podporovaná aj zo strany Európskej únie. Realizácia opatrení je totiž technicky, časovo a finančne veľmi náročná.

Materiál upozorňuje aj na zvýšenú ochranu zdrojov pitnej vody. Mimoriadnu pozornosť z hľadiska ochrany podzemných vôd treba venovať Žitnému ostrovu ako najväčšej lokalite podzemnej vody na Slovensku a jednému z najväčších zdrojov pitnej vody v strednej Európe.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR