Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Na MŽP otvorili výstavu POVODEŇ 74 - pred a po

Pred viac ako 40-timi rokmi, v druhej polovici októbra 1974, sa mestom pod Urpínom prehnala 1000-ročná voda, ktorá spôsobila najväčšiu povodeň v novodobej histórii Banskej Bystrice. 4 podniky zničila, 27 poškodila, vyše 40 kilometrov ciest zostalo neprejazdných a 267 domov sa ocitlo pod vodou. Všetky tieto fakty obrazom i písmom prináša výstava „POVODEŇ 74 pred a po“, ktorú dnes sprístupnili v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia v Bratislave.

Výstava, ktorú pripravil banskobystrický odštepný závod Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici, mapuje nielen následky tejto povodne, ale približuje aj históriu povodní v meste. Najstaršia písomná správa o povodni v Banskej Bystrici je z apríla roku 1575, keď údajne strhlo všetky mosty cez Hron od Bystrice po Zvolen. Ďalšie povodne boli v rokoch 1687, 1784, 1813, 1847, 1853, 1899, ale aj v roku 1931 či 1960. Na povodeň pred 40-timi rokmi si veľmi živo pamätá ešte mnoho Banskobystričanov. Fotografie 20-tich z nich súčasne pomohli dotvoriť aj pestrú a historicky veľmi hodnotnú dokumentačnú mozaiku, pozostávajúcu z archívnych dokumentov Stredoslovenského múzea, ale aj odštepného závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý vtedy fungoval pod názvom štátny podnik Povodie Hrona a počas povodne i po nej vykonával potrebné zabezpečovacie práce.

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz na vernisáži pripomenul, že táto expozícia svojou podstatou súvisí s jednou z najdôležitejších úloh a poslaní rezortu životného prostredia. Práve do oblasti protipovodňovej ochrany bude envirorezort smerovať v najbližšom programovom období aj najviac finančných prostriedkov. Vojtech Ferencz zdôraznil fakt, že ministrovi životného prostredia Petrovi Žigovi sa podarilo dosiahnuť zvýšenie kapitoly štátneho rozpočtu na tento rok o 15 miliónov eur určených predovšetkým na protipovodňové opatrenia. Ďalších viac ako 631 miliónov eur bude mať rezort k dispozícii z prostriedkov Európskej únie. Ich prevažná časť pôjde rovnako do oblasti vodného hospodárstva. „V rámci nového Operačného programu Kvalita životného prostredia bude môcť Slovensko v rokoch 2014 až 2020 čerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov vyše 3 miliardy eur. Spolu s prostriedkami vyčlenenými zo štátneho rozpočtu tak bude mať Slovensko na ochranu životného prostredia k dispozícii vyše 4 miliardy eur,“ pripomenul Vojtech Ferencz. V tejto súvislosti poukázal aj na prípravu budovania protipovodňovej ochrany Banskej Bystrice, na ktorú mesto čaká prakticky už 40 rokov a mesto by mala ochrániť pred tzv. tisícročnou vodou. Celá protipovodňová línia pozdĺž Hrona v intraviláne Banskej Bystrice bude mať 4200 metrov. Vybudujú sa nové protipovodňové múriky, dimenzované na prietok tzv. 100-ročnej vody, ktorá predstavuje 500 až 560 kubíkov vody za sekundu. Ďalšiu metrovú rezervu nad týmito múrikmi bude v prípade potreby zabezpečovať mobilné hradenie, aké sa už osvedčilo napríklad v Bratislave a Štúrove počas povodne na Dunaji v júni 2013.

Výstava „POVODEŇ 74 pred a po“ potrvá v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia do 30. januára.

SVP, Odbor komunikácie MŽP SR