Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Slovensko a Maďarsko chcú bojovať proti cezhraničnej odpadovej turistike

Zlepšenie spolupráce v oblasti ochrany zložiek životného prostredia, riešenie otázky starých environmentálnych záťaží a nový zákon o odpadoch. Aj o týchto témach rokovali predstavitelia zmiešanej slovensko-maďarskej komisie včera na svojom 15. zasadnutí v Budapešti. Predsedom slovenskej časti komisie bol štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz. Maďarskej časti predsedal štátny tajomník Ministerstva poľnohospodárstva Maďarska Zsolt Németh.

Pokračovať bude aj intenzívny dialóg v najrôznejších oblastiach, napríklad posudzovanie vplyvov na životné prostredie a jeho bezpečnosť, integrovaná regionálna politika, geológia, likvidovanie environmentálnych záťaží a ďalšie. Dôraz sa bude klásť aj naďalej na aktivity prihraničných regiónov, predovšetkým na postupy oboch krajín v oblasti kvality ovzdušia na výmenu údajov z radiačných monitorovacích sietí a ďalšie vzájomné informovanie.

V nadväznosti na novo pripravovaný zákon o odpadoch na Slovensku sa obe strany dohodli na užšej spolupráci pri výmene informácií a zosúladení postupov pri cezhraničnej preprave odpadov. Štátny tajomník Vojtech Ferencz zdôraznil, že pripravovaná legislatíva o odpadoch bude klásť osobitný dôraz na separovaný zber odpadov, sprísnenie výkupu železného šrotu a zavedenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Tieto úpravy umožnia obom stranám dohodnúť postup v prípade nákupu elektroniky v druhom štáte. Po vytvorení podmienok na Slovenku bude možné prepojiť elektronický systém kontroly cestnej prepravy v oboch krajinách. U našich maďarských susedov takýto systém funguje od začiatku roka 2015 a prepravcovia majú predbežnú vnútroštátnu aj cezhraničnú ohlasovaciu povinnosť. Obe strany plánujú vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá bude hľadať možnosti na zamedzenie takzvanej prihraničnej odpadovej turistiky, keď sa podomovo nelegálne vykupujú a vyvezú druhotné suroviny do susedného štátu.

Intenzívny a bezproblémový je proces posudzovania vplyvov strategických dokumentov a navrhovaných činností na životné prostredie a pokračuje príprava textu osobitnej medzivládnej dohody o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré presahujú štátne hranice. V oblasti územného plánovania prediskutovali účastníci zapojenie do Spoločnej stratégie územného rozvoja krajín V4+2 a prípravu cezhraničného projektu „Územný rozvoj slovensko-maďarského prihraničného územia“.

Zmiešaná slovensko-maďarská komisia pre otázky ochrany prírody a životného prostredia bola zriadená v r. 1998 ako jedna z 12 komisií na základe Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Maďarskej republiky o vytvorení mechanizmu, slúžiaceho na pomoc plneniu Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, podpísanej 19. marca 1995 v Paríži. Členmi Zmiešanej komisie pre otázky ochrany prírody a životného prostredia sú predsedovia pracovných skupín, Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (územné plánovanie), Ministerstva zdravotníctva SR – Úradu verejného zdravotníctva SR (hygiena životného prostredia) a Ministerstva vnútra SR (širšie súvislosti – havárie, štátna hranica).Predmetná komisia slúži zároveň ako orgán na sledovanie a zabezpečovanie záväzkov vyplývajúcich z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci v oblasti životného prostredia a ochrany prírody (Bratislava, 12.2.1999).

Odbor komunikácie MŽP SR

 

Foto: Pelsőczy Csaba