Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP: Experti sa venovali príprave na Konferenciu zmluvných strán Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru a aktivitám na podporu ratifikácie Minamatského dohovoru

Približne 80 expertov z 21 krajín, medzinárodných inštitúcií a mimovládnych organizácií sa v Bratislave zúčastnilo prípravného workshopu pred konferenciou zmluvných strán Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru. Cieľom týchto dohovorov je chrániť zdravie ľudí a životné prostredie pred nebezpečnými látkami. Workshop zorganizovalo Regionálne centrum Bazilejského dohovoru, ktoré je organizačnou zložkou Slovenskej agentúry životného prostredia. Podujatia sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz.

Na workshopoch sa zúčastnili aj Rolph Payet, výkonný sekretár spojeného sekretariátu Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru a zástupca švajčiarskeho veľvyslanectva na Slovensku Lajos Szabo. Slovenskú agentúru životného prostredia zastupovali Martin Vavřinek, generálny riaditeľ a Martin Lakanda, riaditeľ Sekcie environmentalistiky a riadenia projektov.

Cieľom prvého workshopu bolo dohodnúť spoločné regionálne pozície a pripraviť návrhy expertov do pracovných výborov a pracovných skupín jednotlivých dohovorov v súlade s regionálnou rotáciou. Účastníci stretnutia prerokovali aj technickú pomoc pre krajiny s prechodovou ekonomikou. Zaoberali sa aj otázkami ako zabezpečiť technické príručky a posilniť kapacity zmluvných strán na prípravu účinných stratégií a akčných plánov.

Druhá časť stretnutia bola venovaná workshopu zameranému na ratifikáciu a efektívnu implementáciu Minamatského dohovoru. Jeho cieľom je zabezpečiť postupné znižovanie a v dlhodobom horizonte elimináciu emisií ortuti pochádzajúcich z ľudskej činnosti na celosvetovej úrovni.

Všeobecným cieľom Minamatského workshopu boli aktivity zamerané na podporu pre čo najrýchlejšiu ratifikáciu dohovoru a jeho účinnú implementáciu. Okrem detailnej informácie jednotlivých článkov dohovoru bol predstavený špeciálny program na podporu jeho ratifikácie. Krajiny, ktoré už začali svoje prvé aktivity ich predstavili v národných prezentáciách. Predpokladá sa úzka spolupráca medzi všetkými štyrmi dohovormi na národnej, regionálnej ako aj celosvetovej úrovni.

Program workshopu bol pripravený v spolupráci so spojeným sekretariátom Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského dohovoru a pripravovaného sekretariátu Minamatského dohovoru so sídlom v Ženeve. Pracovné stretnutia boli zorganizované vďaka finančnej podpore švajčiarskej vlády a Európskej únie. Stretnutia s rovnakým programom boli zorganizované aj v troch ďalších regiónoch OSN.

Odbor komunikácie MŽP SR, SAŽP

Foto: SAŽP