Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vláda SR schválila novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

Vládny kabinet dnes schválil novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Táto novela zákona mení ustanovenia, ktoré sa po roku jeho aplikácie ukázali ako problémové. Vypustené budú ustanovenia týkajúce sa obchodovania emisií oxidu siričitého a oxidu dusíka. Slovensko s týmito znečisťujúcimi látkami už obchodovať nebude. V zákone zostane obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov. Dátum účinnosti novely zákona 1. januára 2015 po schválení parlamentom je navrhnutá tak, aby bol dostatok času na oboznámenie sa so schválenými zmenami a doplnkami. Body týkajúce sa vypustenia systému obchodovania majú nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2016.

Cieľom novely je zjednodušiť právnu úpravu schémy obchodovania, zefektívniť jej aplikovateľnosť a transponovať ustanovenia európskej smernice o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov.

Systém obchodovania s emisiami oxidu siričitého a oxidu dusíka sa uplatňuje od roku 2002. Hlavným dôvodom jeho zavedenia bolo vytvoriť nástroj na obmedzovanie emisií znečisťujúcich látok, pre ktoré sú ustanovené národné emisné stropy. Prvé emisné stropy, ktoré členské štáty Európskej únie nesmeli prekročiť, boli stanovené na rok 2010. Tieto Slovenská republika s rezervou splnila bez regulácie emisií pomocou systému obchodovania s emisnými kvótami znečisťujúcich látok. Emisie týchto znečisťujúcich látok sa darilo znižovať sprísnením požiadaviek na prevádzku zdrojov znečistenia ovzdušia a realizáciou s týmto súvisiacich opatrení.

Ďalšie národné emisné stropy na roky 2020 alebo 2030 zatiaľ nie sú ustanovené. Slovensko však do svojej legislatívy prebralo predpisy EÚ, ktoré výrazným spôsobom sprísňujú emisné limity týchto škodlivín a podmienky na prevádzku zdrojov znečisťovania. Tieto predpisy vyžadujú do konca roku 2015 ďalšie významné zníženie emisií znečisťujúcich látok vrátane oxidu siričitého.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže