Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Štátny tajomník MŽP SR Vojtech Ferencz otvoril verejnú prezentáciu činností VÚVH

Odborníci Výskumného ústavu vodného hospodárstva vykonajú ročne viac ako 60 tisíc analýz monitorovania vody na Slovensku. Práve pri príležitosti Svetového dňa monitorovania vody zorganizoval VÚVH 16. októbra verejnú prezentáciu svojich rámcových činností. Prezentáciu otvoril štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz. 

Súčasťou programu bolo pozorovanie vzoriek vody pod mikroskopom a prezentácia nového modelu dispozičného riešenia vodného diela Kolárovo. Návštevníci si pozreli aj postery, letáky a brožúry z projektov, ako aj film Voda je život realizovaný v rámci programu EÚ s názvom LIFE+.

VÚVH vykonáva monitorovanie povrchových a podzemných vôd. V posledných rokoch sa podľa Programu monitorovania vôd v SR vykonávajú fyzikálno-chemické, biologické, mikrobiologické a rádiochemické merania a hydro-morfologické prieskumy. Na VÚVH sa sústreďujú vzorky z celého Slovenska na špeciálne analýzy a merania (špeciálna organická analýza, identifikácia a kvantifikácia vodných spoločenstiev), kde sa požaduje náročná analytická technika a odborne vyškolení pracovníci.

18. október vyhlásila za Svetový deň monitorovania vody v roku 2002 Nadácia pre čistú vodu Ameriky.
Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja so sídlom vo Viedni (IPCDR) uskutočňuje každých 7 rokov spoločný prieskum Dunaja (Joint Danube Survey – JDS). Slovensko v tejto aktivite reprezentuje VÚVH, ktorý zabezpečoval organizáciu na slovenskom úseku Dunaja, vykonával odbery vzoriek, analýzy vybraných ukazovateľov a zabezpečoval hydro-morfologické merania. Zároveň bol VÚVH aj centrálnym miestom na uskladnenie všetkých vzoriek a ich distribúciu do zahraničných laboratórií.

Odbor komunikácie MŽP SR, VÚVH