Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP SR: V Bruseli zvíťazil reálny pohľad na klimatické ciele

Európska únia bude aj naďalej celosvetovým lídrom v boji proti zmene klímy. Európska Rada definovala klimaticko-energetické ciele EÚ do roku 2030. Cieľ najmenej 40 percentného zníženia emisií oxidu uhličitého CO2 do roku 2030 oproti roku 1990 bude záväzný pre EÚ, pričom každá krajina k nemu prispeje svojim povinným dielom. Cieľ týkajúci sa obnoviteľných zdrojov bude záväzný na celoeurópskej úrovni. Slovensku sa tak podarilo presadiť realistickejšie klimatické ciele EÚ, o ktoré sa usilovalo Ministerstvo životného prostredia SR počas nedávneho rokovania ministrov ŽP krajín V4, Rumunska a Bulharska v Bratislave. Prispieť k férovému rozdeleniu záťaže medzi členskými štátmi majú kompenzačné finančné nástroje, zohľadňujúce princípy solidarity, odhadom vo výške 3 miliardy eur. 

„Zdôrazňovali sme, že je potrebné brať ohľad na aktuálnu ekonomickú situáciu nových členských krajín EÚ, aby sa príliš radikálne zmeny neodrazili negatívne. Som rád, že sa nám vďaka diplomatickému úsiliu podarilo dosiahnuť reálnejšie klimatické ciele,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

Podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie minimálne 27 % do r. 2030 a zvýšenie energetickej efektívnosti o 27 % nebudú záväzné na národnej úrovni, čo je podstatný rozdiel oproti súčasnosti. Znamená to najmä nižší tlak na zvyšovanie cien energií, ku ktorému prispieva masívna podpora obnoviteľných zdrojov energie v EÚ.

Lídri EÚ, na základe diplomatického úsilia SR, sa dohodli na vytvorení nového fondu, tzv. Novej rezervy určenej pre nízko príjmové členské štáty, ktorých HDP na obyvateľa dosahuje max. 60 % európskeho priemeru. Tento fond pomôže na Slovensku modernizovať energetický sektor, zvyšovať energetickú efektívnosť a financovať priemyselné inovácie.

Závery Rady, ktoré definujú klimaticko-energetické ciele EÚ do r. 2030, predstavujú spoločný príspevok EÚ do rokovaní o novej, globálnej klimatickej dohode, ktorú má prijať Konferencia OSN o zmene klímy v decembri budúceho roka v Paríži.

Odbor komunikácie MŽP SR