Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Minister Peter Žiga sa stretol s riaditeľom Európskej environmentálnej agentúry Hansom Bruyninckxom

V Bratislave sa skončilo medzinárodné stretnutie zástupcov 39 krajín, ktoré sú združené v Európskej environmentálnej agentúre EEA. Pri tejto príležitosti minister životného prostredia Peter Žiga rokoval s výkonným riaditeľom EEA Hansom Bruyninckxom na témy zelenej ekonomiky, hodnotenia stavu životného prostredia, 7. environmentálneho akčného plánu, ale aj úlohy EEA v rámci inštitúcií EÚ. Z výsledkov medzinárodného stretnutia, ktoré sa prvýkrát konalo na Slovensku, vyplýva potreba intenzívnejšej spolupráce slovenských inštitúcií v oblasti koncipovania environmentálnej stratégie, interpretácie dát a príprave hodnotiacich správ o stave životného prostredia.

"Dnes, viac ako kedykoľvek predtým by sme mali k životnému prostrediu pristupovať ako k nenahraditeľnému zdroju blahobytu a kvality života ľudskej spoločnosti,“ povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

Súčasťou pracovného rokovania bola aj diskusia, kde odzneli odborné prednášky predstaviteľov envirorezortu na tému Environmentálna politika SR, dáta a poznanie ako základ jej tvorby, Predsedníctvo SR v Rade EÚ z pohľadu priorít rezortu životného prostredia. Hovorilo sa aj o zhodnotení stavu životného prostredia na Slovensku, o Národnej správe o stave ŽP či o integrácii environmentálnych dát v zelenom rezorte. Účastníci odborného rokovania sa venovali aj odporúčaniam pre tvorbu Stratégie environmentálnej politiky, hodnoteniu, prepájaniu a vzájomnému využívaniu dát.

V rámci pracovného stretnutia členov siete Národných ohniskových bodov EEA (National Focal Point, NFP) a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Eionet) bol v Bratislave pripravený aj sprievodný program. Prognostický ústav a Centrum strategických analýz SAV spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia zrealizovali verejnú prednášku výkonného riaditeľa EEA na tému Zelená ekonomika: zosúladenie dlhodobých cieľov s krátkodobými aktivitami.

Európska environmentálna agentúra (European Environment Agency) je špecializovanou agentúrou Európskej únie so sídlom v Kodani. Svoju činnosť začala v roku 1994. Jej cieľom je podpora trvalo udržateľného rozvoja a dosiahnutie významného a merateľného zlepšenia životného prostredia Európy prostredníctvom poskytovania objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o životnom prostredí v Európe. Slovenská republika sa oficiálne stala členom EEA a Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete 1. augusta 2001. Priamym partnerom EEA a zároveň jej Národným ohniskovým bodom NFP za SR sa stala rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR - Slovenská agentúra životného prostredia.

Pre bližšie informácie kontaktujte Slovenskú agentúru životného prostredia, kontakt: Monika Pastuchová, + 421 48 4374 122, .

Odbor komunikácie MŽP SR, SAŽP