Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Najvyššie pokuty uložili inšpektori za nepovolený výrub drevín

Inšpektori ochrany prírody a krajiny zistili vlani pri 513 kontrolách porušenie právnych predpisov v 38 percentách prípadov. Previnilcom uložili 98 pokút v celkovej výške 80 481 eur. Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) kontroluje dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES) a s ním súvisiacich nariadení Európskej únie.

Najvyššiu pokutu, 15 000 eur, uložili vlani inšpektori ochrany prírody a krajiny spoločnosti IMA Invest v Zlatých Moravciach za to, že bez súhlasu orgánu ochrany prírody vyrúbala 65 drevín (jelše, vŕby, topole) popri potoku Truzov v obci Čaradice. Spoločnosť Letax v Senici dostala pokuty 9 000 a 7 000 eur za vyrúb drevín v Prírodnej pamiatke Ivanské rameno a na území európskeho významu Skalické alúvium Moravy v piatom a v druhom stupni ochrany a za výsadbu šľachtených kultivarov topoľov čiernych, čím došlo k rozšíreniu nepôvodného druhu rastliny. Výrub drevín sa uskutočnil na ploche, ktorá tvorila takmer štvrtinu rozlohy Prírodnej pamiatky Ivanské rameno. Zásah do chráneného územia bol teda rozsiahly a v tejto časti až devastačný. Pokutu 5 000 eur uložili inšpektori obci Malé Leváre za vyrúbanie drevín bez súhlasu orgánu ochrany prírody popri melioračnom kanáli medzi obcami Malé Leváre a Veľké Leváre. Všetky uložené pokuty idú na účet Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Na dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny inšpektori zamerali 409 kontrol. Jeho porušenie zistili v 168 prípadoch. Najviac nedostatkov odhalili v oblasti poškodzovania a výrubu drevín. Išlo najmä o nedodržiavanie podmienok určených v rozhodnutiach na výrub drevín a neuskutočnenie predpísanej náhradnej výsadby. Porušenie zákona pri ochrane drevín zistili inšpektori v 109 prípadoch. Aj v minulom roku bolo podaných najviac podnetov občanov a rôznych organizácií práve na prešetrenie legálnosti výrubu drevín a ich poškodzovania. Inšpektori zaznamenali aj mnoho iných prípadov porušovania zákona o ochrane prírody a krajiny, predovšetkým v chránených územiach. Išlo najmä o umiestňovanie stavieb v nich, pasenie hospodárskych zvierat, aplikáciu chemických látok, zásahy do vodných plôch a mokradí, vjazd a státie motorových vozidiel, geologické a banské práce, športové aktivity a verejné spoločenské podujatia v chránených územiach a iné.

Podľa zákona CITES vykonali inšpektori 104 kontrol, pri ktorých zistili držbu exemplárov u 82 subjektov. Porušenie zákona konštatovali v 28 prípadoch. Pri 43 kontrolách u držiteľov vtákov zistili porušenie zákona u 20 chovateľov. Týkalo sa najmä papagájov, dravých vtákov a sov. Najčastejšie zistené nedostatky boli nedôsledné alebo úplne chýbajúce vedenie evidencie o držaných exemplároch, nepreukázanie pôvodu alebo spôsobu ich nadobudnutia, či vykonávanie komerčnej činnosti s týmito exemplármi bez príslušných povolení. Jednej fyzickej osobe z Kežmarku v minulom roku zhabali nelegálne držané živé exempláre. Išlo o tri korytnačky písmenkové, ktorých držbu zákon CITES zakazuje.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR