Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Na zosuvoch v Prievidzi sa dnes začali geologické sanačné práce

V lokalitách mesta Prievidza, ktoré ohrozujú zosuvy, sa dnes začali geologické práce. Riešenie havarijnej situácie prisľúbil obyvateľom osobne počas návštevy koncom februára minister Peter Žiga. Firmy, ktoré uspeli vo verejnom obstarávaní, tak môžu začať odvodňovať svah. Základné opatrenia si vyžiadajú približne 35 tisíc eur. Ich cieľ je stabilizovať situáciu aspoň v jarnom období.

Dnes sa začali geologické práce na havarijných zosuvoch v mestskej časti Prievidze Hradec (ulica Na Stanište). Následne budú pokračovať aj na Pavlovskej ulici a vo Veľkej Lehôtke. Geologické práce sú zamerané na doplnkový inžinierskogeologický prieskum a na protihavarijné opatrenia s cieľom obmedziť negatívne geodynamické javy v daných lokalitách.

Postup ďalších geologických prác v Prievidzi bude závisieť od pridelených finančných prostriedkov. Náklady na celkovú sanáciu postihnutých lokalít totiž predstavujú približne milión eur. „Je to veľa peňazí, rokujeme s ministrom financií,“ konštatoval minister Peter Žiga. Ak sa nájdu finančné prostriedky, veľké sanačné práce by sa podľa ministra mali začať po ďalšom verejnom obstarávaní v priebehu troch až štyroch mesiacov.

Projekt sanácie počíta v lokalite Hradec s vybudovaním odvodňovacích drénov, šácht na pripojenie drenážnych vôd na existujúcu kanalizáciu, s úpravou vodného režimu cesty, s odklonením vôd vtekajúcich do zosuvného územia inštaláciou rigolu a odrážok a s ďalšími geologickými a geodetickými prácami. Vo Veľkej Lehôtke plán obsahuje okrem iného vybudovanie odvodňovacích drénov, drenážno-stabilizačných rebier, zberných a revíznych šácht, pilótovej steny, odvedenie povrchových vôd rigolom, vyústenie do potoka, či úpravu koryta Mráznického potoka.

Mimoriadna situácia pre aktívne svahové zosuvy platí od začiatku júna 2013 v štyroch lokalitách - na Pavlovskej ulici a na ulici Na stanište v Hradci, na Podhorskej a na Remeselníckej ulici vo Veľkej Lehôtke. Predmetné zosuvy patria do kategórie zosuvov s vysokým socio-ekonomickým rizikom a predstavujú hrozbu pre materiálne diela, majetok a životy obyvateľov. Vzhľadom na veľký rozsah technicky i časovo náročných geologických prác sa požadované geologické práce zabezpečujú aj formou subdodávok. Zhotoviteľmi jednotlivých častí geologickej úlohy sú vybrané spoločnosti z geologického odboru, ktoré splnili kritéria výberového konania a predložili víťazné ponuky. Riešiteľom projektu: Inžinierskogeologický prieskum a sanácia havarijných zosuvov na vybraných lokalitách Slovenskej republiky je Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, ktorý vykonáva geologickú službu SR.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR