Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

MŽP SR sa prezentuje na výstave CONECO/RACIOENERGIA 2014

Ministerstvo životného prostredia predstavuje na výstave CONECO/RACIOENERGIA činnosť rezortu a jeho organizácií. Odbornej i širokej verejnosti priblíži okrem iného aktuálne poznatky a trendy vo viacerých pálčivých oblastiach súčasnosti – ochrana pred povodňami, zosuvy, či predpoveď počasia a monitorovanie výskytu škodlivín v ovzduší.

Už dnes si v rámci odborného programu budú môcť návštevníci v programovom centre - Hala B stred vypočuť a pozrieť prezentácie rezortných špecialistov. Hovoriť budú o mapách povodňového ohrozenia a mapách povodňového rizika, varovnom systéme POVAPSYS, udržateľnom využívaní vody, tiež o medzinárodnom prieskume kvality vody v Dunaji, podzemnej vode, vodnom diele Gabčíkovo či o nerastných surovinách na našom území.

Veľa zaujímavých informácií a názorných ukážok ponúkne návštevníkom informačný stánok MŽP SR.
Ide napríklad o ukážku mobilného protipovodňového hradenia, historické kľúče od pôvodných dnových výpustov starých banskoštiavnických tajchov vrátane prezentácie rekonštrukcie týchto unikátnych diel, zaradených pod ochranu UNESCO. Nechýbajú posterové prezentácie aktuálne budovanej protipovodňovej ochrany Košíc, či už vybudovanej protipovodňovej ochrany Starej Ľubovne a ďalších diel, ktoré ochránia obyvateľov a majetok pred ničivými povodňami. Od meteorológa sa návštevníci dozvedia podrobnosti o tom, ako sa predpovedá počasie i ako sa robia rôzne typy pozorovaní, napr. zábery z družíc, radarov, staničných meraní, informácie z modelov, uvidia ukážky predpovedí, numerické modely a modelovanie produktov. Nechýba ani internetová prezentácia o smogovej situácii prostredníctvom internetovej stránky SHMÚ a aktuálne informácie o meraní kvality ovzdušia, koncentráciách znečisťujúcich látok z Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia. Na parkovisku pred halou bude pristavené unikátne vozidlo SHMÚ, ktoré slúži na kalibráciu prístrojov merajúcich ovzdušie - SHMÚ ukáže a vysvetlí, na čo prístroje slúžia. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra prezentuje geologické publikácie a mapy, ktoré vydáva, taktiež vzorky hornín, minerálov, paleontologických nálezov dokumentujúcich prácu geológa. Súčasťou stánku je aj 3D model Vodného diela Gabčíkovo.
V rámci výstavy bude aj prezentácia knihy Povodeň na Dunaji 2013 a viacero filmových predstavení s vodohospodárskou tematikou.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR