Vytlačiť Poslať stránku

Inšpektori ochrany ovzdušia uložili najvyššiu pokutu 20 000 eur

Inšpektori ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili vlani 545 kontrol. Porušenie predpisov zistili pri 84 z nich. Kontrolovali najmä dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší, zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a zákona o fluórovaných skleníkových plynoch. Vykonávali inšpekčné kontroly i kontrolné merania emisií znečisťujúcich látok. Uložili 82 pokút v celkovej výške 95 270 eur a 48 opatrení na nápravu zistených nedostatkov.

Najvyššiu pokutu, 20 000 eur, dostala spoločnosť Bučina DDD vo Zvolene za prekročenie emisného limitu pre tuhé znečisťujúce látky v prevádzke drevotrieskových dosiek. Spoločnosti ARCHÍV SB v Liptovskom Mikuláši uložili inšpektori pokutu 4 200 eur za neprevádzkovanie dioxínového filtra v spaľovni nebezpečného odpadu, prekročenie ustanovených emisných limitov pre dioxíny a furány a neoznámenie tejto skutočnosti inšpekcii. Firma MATADOR Industries v Dubnici nad Váhom musela zaplatiť pokutu 3 000 eur za prekročenie projektovanej kapacity náterových látok za rok na pracovisku povrchových úprav. Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.
Meracie skupiny inšpekcie uskutočnili vlani 50 diskontinuálnych meraní emisií znečisťujúcich látok na stredných a veľkých zdrojoch znečisťovania, čo bolo vďaka novým mobilným monitorovacím systémom o 14 viac ako v roku 2012. Nedodržanie ustanoveného emisného limitu zistili inšpektori v 12 prípadoch u desiatich prevádzkovateľov zdrojov, za čo nateraz uložili štyri pokuty vo výške 3 700 eur a 5 opatrení na nápravu.
Aj v minulom roku kontrolovali inšpektori kvalitu pohonných látok z hľadiska ochrany životného prostredia, predovšetkým ovzdušia. Na 131 čerpacích staniciach odobrali spolu 297 vzoriek pohonných látok, z toho 151 vzoriek benzínu, 121 vzoriek motorovej nafty, 24 vzoriek LPG a 1 vzorku LPO (lodného plynového oleja). Nedodržanie požadovanej kvality pohonných látok zistili na 11 čerpacích staniciach, celkovo v 11 vzorkách pohonných látok a v 14 kvalitatívnych parametroch. Predajcom na čerpacích staniciach uložili 14 pokút v celkovej výške 12 700 eur.
Pri dvanástich kontrolách dodržiavania zákona o ochrane ozónovej vrstvy Zeme najmä u prevádzkovateľov chladiarenských, mraziarenských a klimatizačných zariadení inšpektori porušenie zákona nezistili. Pri 55 kontrolách dodržiavania zákona o fluórovaných skleníkových plynoch uložili 12 pokút v celkovej výške 4 450 eur. Ďalšie správne konania o uložení pokuty budú v tomto roku.
Vlani vykonali inšpektori aj 38 kontrol u 26 podnikateľov, ktorí vyrábajú alebo dovážajú regulované výrobky - farby, laky a výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel určené na povrchovú úpravu vozidiel, objektov a ich častí. Spolu odobrali 114 vzoriek regulovaných výrobkov. Nedodržanie hraničných hodnôt prchavých organických zlúčenín zistili pri troch vzorkách. U deviatich podnikateľov zistili nepredloženie požadovaných údajov inšpekcii v stanovenom termíne a nevedenie evidencie. V hodnotenom období uložila inšpekcia podnikateľom, ktorí vyrábajú alebo dovážajú regulované výrobky, spolu 10 pokút v celkovej výške 6 860 eur. Ďalšie správne konania budú v tomto roku.
V SIŽP pokračovali v minulom roku aj v realizácii projektu akreditácie meracích skupín zameraných na kontrolné merania emisií. Projekt v hodnote takmer 940 tisíc eur je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. V jeho rámci pribudli vlani na inšpektorátoch životného prostredia v Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline tri mobilné emisné laboratóriá, čím sa, okrem iného, rozšírili možnosti monitorovania emisií vo veľkých energetických zariadeniach a spaľovniach odpadu. Posledná fáza realizácie projektu je naplánovaná na tento rok.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR