Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Geológovia opísali možnosti ukladania oxidu uhličitého do podzemia v našich podmienkach

Jedným zo spôsobov, ako znižovať emisie skleníkových plynov a predchádzať globálnemu otepľovaniu je aj ukladanie oxidu uhličitého do podzemia. Teoretické poznatky a konkrétne možnosti pre ukladanie tohto skleníkového plynu v podmienkach SR opísali slovenskí geológovia vo vedeckej práci vydanej v anglickom jazyku pod názvom Potential, Capacities Estimations and Legislation For CO2 Storage In The Geological Formations of The Slovak Republic. Publikáciu vydali aj v rámci časopisu Slovak Geological Magazine. Založená je na výsledkoch odborníkov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a financovaní zo zdrojov Ministerstva životného prostredia SR.

Geológovia sa v práci zamerali na štúdium vyťažených ložísk zemného plynu, lokálne a regionálne zvodnence. Pozornosť venovali aj minerálnej karbonatizácii – teda trvalému uskladňovaniu CO2 priamo chemickou väzbou vo vhodnej hornine, ako variantnému riešeniu problému, s výstupom do surovinovej a ekologickej sféry (CCU – Carbon Capture Utilization – využitie uskladnenia CO2).

V publikácii geológovia konštatujú, že z kapacitných dôvodov je ukladanie vo vyťažených uhľovodíkových ložiskách na Slovensku v priemyselnej škále takmer vylúčené. Vzhľadom na ročnú produkciu emisií CO2 (cca 40 Mt) by do úvahy prichádzali niektoré vybrané lokálne a regionálne zvodnené vrstvy (nevhodné pre zásobovanie pitnou vodou). To si však vyžaduje ďalšie prieskumné práce. Určitý potenciál v podmienkach SR môže byť podľa geológov v metodike minerálnej karbonatizácie. Táto technológia je v súčasnosti v laboratórnej škále výskumu.

Utlmený je aj výskum v európskom meradle v dôsledku neúspešného obchodu s emisiami. Ten mal byť jedným zo zdrojov financovania pilotných projektov (7 až 8 násobné zníženie ceny za tonu CO2 v priebehu posledných 8 rokov), vysokými finančnými nárokmi tejto technológie, ako aj negatívnym postojom verejnosti k ukladaniu CO2 na pevnine.

Na základe konkrétnych poznatkov a výskumu je podľa geológov jedinou reálnou možnosťou pre blízku budúcnosť zatláčanie CO2 do vyťažených ropných ložísk, za účelom vydobytia ich zvyškových zásob, ktoré v nich zostali. Aj táto metodika je však vzhľadom na veľkosť slovenských ložísk v súčasnosti málo pravdepodobná.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra