Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Brusel schválil veľký vodárenský projekt pre mikroregión Bodva za vyše 58 mil. eur

Obce na východnom Slovensku budú vypúšťať čistejšiu odpadovú vodu a zvýši sa aj zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov. Európska komisia schválila v poradí už ôsmy veľký vodárenský projekt s názvom Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva. Celkové náklady projektu predstavujú sumu viac ako 58 miliónov eur, z toho príspevok EÚ bude približne 37,3 milióna eur. V rámci projektu sa vybuduje približne 66 km kanalizácie, 71 km vodovodnej siete, 2 tisíc vodovodných prípojok a počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou z verejných vodovodov sa zvýši približne o 8 tisíc obyvateľov. Zrekonštruujú a intenzifikujú sa aj dve čistiarne odpadových vôd Moldava nad Bodvou a Šaca na kapacitu 24 tisíc ekvivalentných obyvateľov.

Projekt pomôže dosiahnuť súlad so smernicou EÚ o čistení komunálnych odpadových vôd v rámci siedmich aglomerácii. Hlavným cieľom projektu v oblasti odkanalizovania a čistenia povrchových vôd je zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu minimálne na 85 % existujúcich producentov v projektových územiach. V oblasti zásobovania pitnou vodou je cieľom projektu zabezpečiť pripojenie obyvateľstva na zdroj pitnej vody dobudovaním verejných vodovodov s využitím kapacity stávajúcich vodárenských sústav.

V rámci projektu sa vybuduje kanalizačná sieť v 6 obciach v okrese Košice – okolie. Konkrétne projekt rieši vybudovanie kanalizácie v obciach Veľká Ida a Jasov a rozšírenie kanalizačnej siete v obciach Turňa nad Bodvou, Medzev, Poproč a Moldava nad Bodvou – časť Budulov. Vďaka projektu sa vybuduje a rozšíri vodovodná sieť v 16 obciach: Medzev, Mokrance, Janík, Paňovce, Čečejovce – Seleška, Vyšný Klátov, Nižný Klátov, Šemša, Hodkovce, Nováčany, Cestice, Komárovce, Buzica, Rešica, Nižný Lánec a Perín – Chym.

Zabezpečený bude zber a čistenie odpadových vôd od približne 24 445 ekvivalentných obyvateľov na 2 zrekonštruovaných ČOV, ktoré budú po realizácii projektu vyhovovať tak kapacitným, ako aj kvalitatívnym požiadavkám na čistenie odpadových vôd. Vlastníkom a prevádzkovateľom vybudovanej infraštruktúry aj intenzifikovaných ČOV je regionálna vodárenská spoločnosť Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., ktorá bude prevádzkovať systém počas celej ekonomickej doby projektu.

Brusel už v uplynulom období odsúhlasil vodárenský projekt v Bytči za vyše 62 mil. eur, projekt na Orave za vyše 87 mil. eur, projekt Bratislavskej vodárenskej spoločnosti - odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu za 50,4 mil. eur, vodárenský projekt na hornej Nitre za 102 mil. eur, projekt trenčianskych vodárov za vyše 83 mil., projekt Považskej vodárenskej spoločnosti za 66 mil. eur, ako aj projekt skupinovej kanalizácie Ružomberok a ČOV Liptovské Sliače. Ten predložila Vodárenská spoločnosť Ružomberok v celkovej hodnote 26,7 mil. eur.

Odbor komunikácie MŽP SR