Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Svetové fórum geovedných informatikov

Nárast množstva geologických dát a ich spracovanie pre globálne potreby spoločnosti si vyžaduje koordinovaný prístup medzi geologickými službami (GS) jednotlivých štátov. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra preto v dňoch 26.- 31.05.2014 zorganizoval na Štrbskom Plese konferenciu a pracovné stretnutie Geoscience Information Consortium (GIC).

Konzorcium GIC tvorí 27 geologických služieb z Európy, USA, Kanady, Austrálie, Japonska, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Saudskej Arábie. Na stretnutí si
vymenili informácie naprieč GS zamerané na použitie a manažment Geografických informačných systémov v geovedách. Priestor mala aj diskusia o problémoch a riešeniach pre každú GS zahrňujúca získavanie údajov, správu dát, ich analýzu a výstupy. Hovorilo sa aj o téme prípravy dátových štandardov, výmenných formátov pre zdieľanie údajov a riešení pre reálne problémy, o zabezpečení možnosti iniciovať riešenie spoločných projektov na demonštráciu a implementáciu zdieľania dát a problémov medzi GS, o využití internetu na výmenu dát, poskytnutí spoločného webového priestoru na vzájomnú komunikáciu, aj o možnostiach spoločného zdieľania, zabezpečenia a kúpy HW, SW a sieťového prepojenia konzorcia geoinformatikov geologických služieb sveta. Pracovné stretnutie opäť potvrdilo, že riešenie globálnych problémov možno riešiť len koordináciou aktivít medzi jednotlivými členmi konzorcia.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže