Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vláda SR schválila novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Vládny kabinet dal dnes zelenú novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorým sa Ministerstvo životného prostredia SR usiluje odvrátiť možné súdne konanie, ktoré Slovensku hrozí pre nesprávne a neúplné prebratie príslušnej smernice Európskej komisie. Zákon o EIA (Environmental Impact Assessment) rieši posudzovanie a následné povoľovanie rôznych priemyselných prevádzok či iných činností s predpokladaným významným vplyvom na životné prostredie vrátane zdravia. Takéto konanie predchádza napríklad výstavbe elektrární, spaľovní odpadu, diaľnic, vodných nádrží či ťažbe nerastov. Po schválení parlamentom by mala novela zákona vstúpiť do platnosti 1. decembra 2014.

Európska komisia považuje za hlavný nedostatok platného zákona nedostatočné prepojenie procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacími procedúrami. Nedostatočné prepojenie podľa EK vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania vplyvov. Týmto posúdením potom nemožno garantovať ani plné zabezpečenie práv dotknutej verejnosti, ktorá sa na konaní zúčastňuje alebo má záujem o výsledok rozhodovania v záležitostiach životného prostredia. Otvára sa tak problematika zapracovania časti požiadaviek Aarhuského dohovoru (Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia z 25. júna 1998).

Nedostatočné zapracovanie smernice sa Slovensko snaží odstrániť aj preto, aby nebolo ohrozené čerpanie fondov EÚ na projekty z predchádzajúceho a nastávajúceho programového obdobia. Väčšina pripomienok sa dotýkala objasnenia, spresnenia pojmov, lehôt a práv verejnosti.
Novela prináša pravidlo, podľa ktorého má byť výstup zisťovacieho konania a proces posudzovania vplyvov záväzný. Rešpektovanie zisteného stavu a výsledky spomínaných konaní majú byť podmienkou na vydanie povolenie. Novela stanovuje postup úradného overovania zhody projektového dokumentu, ktorý žiadateľ predkladá do povoľovacej procedúry s výsledkom konaní prostredníctvom záväzného stanoviska orgánu EIA.

Počas mimorezortného pripomienkového konania bolo k novele vznesených 515 pripomienok, z toho 122 zásadných. Rezort životného prostredia akceptoval, resp. čiastočne akceptoval väčšiu časť zásadných pripomienok. Odstránili sa všetky rozpory v konaniach o neakceptovaných pripomienkach.

SITA, Odbor komunikácie MŽP SR