Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Skončilo sa neformálne stretnutie Rady ministrov životného prostredia EÚ

Diskusia ku klimaticko-energetickému rámcu EÚ 2030, ale aj problematika vzdelávania a získavania nových zručností na prechod k zelenému hospodárstvu. To boli hlavné témy neformálneho zasadnutia Rady ministrov životného prostredia za podpory ministrov práce členských štátov EÚ, ktoré sa skončilo v talianskom Miláne. Slovenskú republiku na stretnutí zastupoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Ján Ilavský.

Rokovaniu neformálnej Rady predchádzalo prvé koordinačné stretnutie ministrov pre životné prostredie krajín Vyšehradskej skupiny, Rumunska a Bulharska. Štátny tajomník Ján Ilavský prezentoval hlavné priority predsedajúceho Slovenska vo V4 v oblasti životného prostredia a zmeny klímy spolu s harmonogramom plánovaných podujatí na vysokej úrovni pre tieto oblasti počas 2. polroka 2014.

Zasadanie k zmene klímy otvorila diskusia o príprave EÚ na septembrový Klimatický summit zvolaný z iniciatívy Generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna. Jeho cieľom bude potvrdiť širokú politickú podporu kľúčových emitentov pre dosiahnutie globálnej právne záväznej dohody k zmene klímy na rokovaniach v Paríži v decembri 2015. Diskusia ku klimaticko-energetickému rámcu EÚ 2030 bola zameraná na štrukturálnu reformu Európskeho systému obchodovania s emisiami (EÚ ETS) a možnosti rozšírenia flexibility pri plnení jeho cieľov. Pre Slovensko je dôležitá štrukturálna reforma EÚ ETS s cieľom vytvorenia cenového stimulu pre investície do nízkouhlíkových technológií. Flexibilita pre Rémec 2030 musí zaručiť, že konečné ciele a legislatívne nástroje pre znižovanie emisií, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti budú rešpektovať národné špecifiká a možnosti krajín.

Ďalším bodom rozhovorov bola diskusia o návrhu EK k obehovému hospodárstvu. Tá ukázala, že existuje konsenzus na úrovni ministrov pre jasné posilnenie environmentálneho piliera v rámci stratégie Európa 2020 a zviditeľnenie Rady pre životné prostredie v rámci Stratégie EÚ 2020. Zavedenie ukazovateľa účinnosti zdrojov v rámci hodnotenia európskeho semestra si získalo širokú podporu, aj keď zatiaľ len v nezáväznej polohe. Pri hodnotení zdrojovej efektívnosti je pre členské štáty dôležité zohľadniť špecifické hospodárske, sociálne a environmentálne podmienky a ciele pri stanovení príslušných cieľov a prijímaní opatrení.

Súčasťou neformálneho stretnutia bolo aj spoločné rokovanie ministrov pre životné prostredie a ministrov práce členských štátov EÚ. Tí riešili témy vzdelávania a získavania nových zručností na prechod k zelenému hospodárstvu, ako aj potenciál možnosti vzniku pracovných miest v jednotlivých sektoroch. Diskusia o presune daňového zaťaženia zo zdaňovania práce na zdaňovanie zdrojov bola inšpiratívna a vyžiada si ďalšiu pozornosť. Ministri sa zhodli na tom, že je potrebný integrovaný a koordinovaný postup pri riešení otázok zamestnanosti a zelené pracovné miesta môžu byť jedným z možným príspevkov pre riešenie dlhodobej nezamestnanosti. Potenciál reformy spočíva v pozitívnom vplyve hlavne na zamestnanosť mladých ľudí. Výsledok snaženia by mal priniesť inkluzívny a udržateľný rast.

Odbor komunikácie MŽP SR