Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prechodný národný program Slovenskej republiky pre veľké spaľovacie zariadenia

Rozhodnutím zo 17. januára 2014 Európska komisia prijala návrh Prechodného národného programu Slovenskej republiky (ďalej len PNP SR) pre veľké spaľovacie zariadenia. Slovenská republika sa ho rozhodla vypracovať v snahe vytvoriť podmienky pre nákladovo efektívny postupný prechod na prísnejšie požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady o priemyselných emisiách, ktoré sa vzťahujú na jestvujúce veľké spaľovacie zariadenia od 1. januára 2016. Ide o energetické zariadenia ako kotolne, teplárne s menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac.

Zariadenia zaradené do PNP SR budú môcť využiť dlhšie prechodné obdobie (do konca júna 2020) na zosúladenie sa s prísnejšími emisnými limitmi, ktoré vyplývajú z uvedenej smernice. Obmedzovanie emisií z týchto zariadení je regulované určením individuálnych emisných stropov pre oxid siričitý, oxidy dusíka a tuhé znečisťujúce látky. Emisné stropy majú počas rokov 2016 – 2019 lineárne klesajúcu tendenciu. Celkové emisné stropy určené v PNP SR sú výsledkom sumarizácie individuálnych emisných stropov konkrétnych spaľovacích zariadení. Uplatňovanie PNP SR končí 30. júna 2020, keď spaľovacie zariadenia musia byť už celkom zosúladené s emisnými limitmi podľa smernice o priemyselných emisiách. PNP SR sa týka siedmich veľkých spaľovacích zariadení.
PNP SR umožňuje zmierniť dosahy smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách rozložením potrebných investícii v čase a tiež optimalizáciu spôsobu financovania investícii na redukciu emisií.
PNP SR je zverejnený na stránke: http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/informacie/velke-spalovacie-zariadenia/

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR