Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

V obci Banka sa začala sanácia zosunutého svahu

Zemnými prácami začali geológovia sanačné práce havarijného zosuvu v obci Banka pri Piešťanoch. Od štvrtka 20. februára odvážajú ťažké mechanizmy časti mokrej hliny z cesty tak, aby zabezpečii prístup na havarijný zosuv. Pre odvoz pôdy už na ceste medzi Piešťanmi a Ratnovcami platí obmedzená rýchlosť na 40 kilometrov za hodinu. Po sprejazdnení cesty k zosunutému svahu začne realizátor prác budovať drenážne kamenné rebrá, mikropilotovú stenu, násyp z lomového kameňa, kamenný zásyp a na záver gabiónový múr pozdĺž prístupovej cesty. Tieto opatrenia majú za úlohu stabilizovať svah a odvádzať z neho prípadne nahromadenú vodu.

Celkové náklady predstavujú zhruba 50 000 eur s DPH, vrátane inžinierskogeologického prieskumu a sanácie. Peniaze poskytlo Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Environmentálneho fondu. Termín ukončenia prác spolu s odovzdaním záverečnej správy z prieskumu a sanácie je 31. máj 2014. 

Terén v obci Banka sa zosunul nad hlavnou cestou z Piešťan do Hlohovca v utorok 7. januára popoludní. Ministerstvo životného prostredia SR zabezpečilo nasledujúci deň – 8. januára terénnu obhliadku aktívneho zosuvu odborníkmi – geológmi zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ). Po vykonaní obhliadky navrhli starostovi obce a záchranným zložkám vykonanie okamžitých protihavarijných opatrení - odvedenie vody zo zosuvného územia, ktoré začali záchranné zložky okamžite realizovať. Geológovia vypracovali z tejto obhliadky prognózu ďalšieho vývoja. Podľa tohto predbežného geologického prieskumu bola príčinou zosunutia svahu v rekreačnej lokalite Červená veža voda, ktorá ho rozmočila. Jedno z prvých opatrení bolo preto drenážovanie terénu a odvedenie prebytočnej vody do Váhu. Vytýčením prieskumných inžinierskogeologických vrtov a začatím vrtných prác sa v polovici januára začal inžinierskogeologický prieskum. Po jeho realizácii a zhodnotení jeho výsledkov sa začal proces sanácie.

Odbor komunikácie MŽP SR