Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Skončila sa konferencia o čistote ovzdušia v mestách

Automobilová doprava, používanie dieselových motorov v mestách a spaľovanie uhlia na vidieku. To sú hlavné dôvody znečistenia ovzdušia v strednej Európe prachom. Zhodli sa na tom účastníci konferencie Čistý vzduch pre mestá, ktorá skončila v Bratislave. Podujatie organizovalo Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy CEPTA v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Úniou miest Slovenska, Deutche Umwelthilfe a ostatnými zahraničnými partnermi v rámci európskej kampane Klíma bez sadzí a LIFE+ projektu Clean Air.

Koncentrácie prachových častíc PM10 a PM2,5 prekračujú povolené limity vo všetkých stredoeurópskych krajinách. Nejde pri tom o to, čo si bežný človek predstavuje pod pojmom prach, ale mikroskopické častice, ktoré sa môžu usadzovať v organizme. Preto je potrebné na ich znižovanie prijímať nevyhnutné efektívne opatrenia. Na Slovensku však do dnešného dňa nenastala situácia pre vyhlásenie signálu v zmysle novelizovanej vyhlášky k zákonu o ovzduší, účinnej od 1. januára tohto roku.

Zástupcovia Ministerstva životného prostredia na konferencii prezentovali opatrenia, ktoré boli v uplynulom období prijaté vládou SR v rámci Stratégie pre redukciu látok PM10. Jej súčasťou sú rôzne opatrenia na zníženie emisií v doprave aj pri spaľovaní fosílnych palív v domácnostiach.

V oblasti dopravy treba sledovať a vyhodnocovať okrem iného aj dodržiavanie zákona o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidlách. Pri cestnom mýte na nákladné autá by sa mali viac diferencovať sadzby podľa emisných tried. V mestách by sa mala regulovať doprava inteligentnými systémami riadenia, napríklad navádzaním a odkláňaním dopravy na obchádzkové trasy v prípade, ak emisie PM10 presiahnu isté hodnoty. Stratégia hovorí aj o možnosti vytvoriť nízkoemisné zóny, ak to miestne podmienky umožňujú. Mali by byť najmä v územiach s vyššou hustotou obyvateľstva, prevažne v mestách, a kde je za neuspokojivú kvalitu ovzdušia zodpovedná predovšetkým cestná doprava.

Stratégia obsahuje aj konkrétne opatrenia pre redukciu PM10 z lokálneho vykurovania. Vykurovanie palivami ako uhlie, drevo alebo biomasa sa vysokou mierou každoročne podieľa na koncentráciách častíc PM10 v ovzduší od októbra do apríla. Ide väčšinou o dlhodobé opatrenia, ktoré je potrebné vykonať v súčinnosti s viacerými rezortmi a inštitúciami (Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenský hydrometeorologický ústav a podobne). V rámci opatrení na redukciu tuhých znečisťujúcich látok z lokálneho vykurovania by sa mal pomer znečisťujúcich látok na Slovensku znížiť napríklad podporou využitia slnečnej energie v domácnostiach.

O rozdieloch v znečistení ovzdušia v rôznych mestách Európy hovoril na konferencii aj Kare Kristensen z Danish Ecological Council. Podľa neho k znečisteniu ovzdušia prispieva aj nedostatočné využívanie ekologickejších foriem dopravy ako napríklad bicykle. Na znečistenie stredoeurópskeho priestoru upozornil aj zástupca direktoriátu Európskej komisie pre životné prostredie Guido de Wilt. Európska komisia podľa neho venuje špeciálnu pozornosť ovzdušiu v strede Európy. V tejto veci pripravuje iniciatívy na zlepšenie situácie. Jednou z nich je aj LIFE projekt, ktorý sa týka kvality ovzdušia v Európe. Ministerstvo v súčasnosti analyzuje možnosti zapojenia SR do tohto projektu. Jeho súčasťou by bol aj testovací monitoring ultra jemných prachových častíc. Ide o častice menšie ako 1 mikrogram na meter kubický.

Odbor komunikácie MŽP SR, SITA