Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Minister Peter Žiga sa stretol s eurokomisárkou pre ochranu klímy C. Hedegaard

Slovensko a jeho priemysel sa bude musieť viac orientovať na vývoj a inovácie v oblasti nových energetických a nízkouhlíkových technológií. Dôležitá bude aj spolupráca s inými krajinami EÚ a využívanie štrukturálnych fondov EÚ, ako aj nových finančných mechanizmov navrhovaných v Rámci pre klimatickú a energetickú politiku EÚ do roku 2030. Práve klimaticko – energetický rámec 2030 bol témou rozhovor ministra životného prostredia SR Petra Žigu s eurokomísárkou pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaard počas jej návštevy Slovenska.

Minister Peter Žiga v diskusii s eurokomisárkou zdôraznil potrebu zabezpečiť ekonomickú a technologickú neutralitu pri plnení ambicióznych cieľov a zohľadniť dôsledky navrhovaných cieľov na konkurencieschopnosť priemyslu a ceny energií. Pri prerozdelení redukčného úsilia je preto potrebné zohľadniť disponibilný redukčný potenciál a ekonomické možnosti jednotlivých štátov. „Slovensko je pripravené diskutovať o cieli pre znižovanie emisií, jeho konečná výška bude závisieť od kritérií a princípov pre splnenie našich podmienok,“ povedal minister Peter Žiga.

Šéf envirorezortu sa spoločne s eurokomisárkou zúčastnil aj diskusného panelu na tému „Čo prinesie klimaticko-energetický balíček 2030 pre Slovensko?“. Diskusný panel organizovala Americká obchodná a priemyselná komora v spolupráci so Zastúpením EK na Slovensku. Diskusie sa zúčastnili aj zástupcovia priemyslu – U.S. Steel Košice, Slovnaft a združenia výrobcov obnoviteľných zdrojov energie (4 Energy Group).

Európska komisia (EK) vo svojom Oznámení k Rámcu 2030 hovorí o záväznom cieli na zníženie emisií skleníkových plynov na úrovni – 40 % do roku 2030 v relatívnom porovnaní oproti roku 1990. Zároveň navrhuje spoločný cieľ EÚ pre podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe vo výške 27 %, pričom členské štáty si určia národné indikatívne ciele na jeho splnenie. K téme klimaticko – energetickému rámcu 2030 je naplánovaná diskusia ministrov životného prostredia členských krajín EÚ, ktorá bude 3. marca v Bruseli. Schválenie navrhovaných cieľov sa očakáva na summite Rady EÚ 20. až 21. marca 2014.

Odbor komunikácie MŽP SR