Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Inšpektori odpadu zistili vlani najviac nedostatkov v obciach

Inšpektori odpadového hospodárstva Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili v minulom roku 615 kontrol. Porušenie právnych predpisov zistili pri 250-tich. Za porušenie zákona o odpadoch a iných právnych predpisov uložili 174 pokút v celkovej výške 137 690 eur.

Najvyššiu pokutu, 13 000 eur, dostala spoločnosť Portcom v Humennom, prevádzka Stropkov. Ako držiteľ odpadu nepredložila na vyžiadanie orgánu štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve dokumentáciu, ktorá sa týka nakladania s odpadmi. Dvom firmám uložili pokutu po 7 500 eur. Prevádzkovateľ zariadenia na zber odpadov AUTO-AZ v Zohore ju dostal aj za to, že nedodržal zákonné povinnosti súvisiace s evidenciou kovového odpadu, ktorý preberal od fyzických osôb, keď v evidencii namiesto rodného čísla uvádzal číslo občianskeho preukazu. Firma DISKONT-PLUS v Kalinove ako držiteľ odpadu sa zasa nepostarala o zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov, ktoré sa nachádzali v areáli bývalého Zeloproduktu v Ivanke pri Nitre. Všetky pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Najviac, 175 kontrol, urobili inšpektori u pôvodcov a držiteľov odpadu. Kládli pri nich dôraz najmä na kontrolu nakladania s nebezpečným odpadom. Porušenie zákona o odpadoch zistili pri 62 kontrolách. V rámci tejto úlohy zamerali podľa európskych noriem 11 kontrol aj na povinnosti držiteľov zásob perzistentných organických látok. Nezistili u nich žiadne zásoby ani odpady týchto látok.
Na základe podnetov a petícií urobili inšpektori 162 kontrol, porušenie zákona o odpadoch zistili presne pri polovici z nich. Najčastejšie išlo o uloženie alebo ponechanie odpadu na inom mieste, ako to určuje zákon o odpadoch (tzv. čierne skládky), nakladanie alebo zaobchádzanie s odpadom v rozpore so zákonom, nevedenie a neuchovávanie evidencie o druhoch odpadu, s ktorými držiteľ odpadu nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení, odovzdanie odpadu osobe, ktorá nie je oprávnená nakladať s ním, neohlasovanie stanovených údajov z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a iné. Takmer dve pätiny podnetov podali občania, ďalšie boli z mimovládnych organizácií, z orgánov verejnej správy, Ministerstva životného prostredia SR a Štátnej ochrany prírody SR a od iných subjektov. Viac ako tretina podnetov bolo anonymných, ktorými sa inšpektori tiež zaoberali.

Najvyšší podiel porušenia právnych predpisov zistili inšpektori pri kontrolách obcí. Zamerané boli na nakladanie obcí s komunálnym a drobným stavebným odpadom. Spolu vykonali 104 takýchto kontrol, z toho 78 aj na základe podnetov. Porušenie zákona zistili v 62 obciach, ktoré si neplnili zákonnú povinnosť zabezpečiť podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemného odpadu s cieľom jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín a drobného stavebného odpadu. Nevykonávali tiež triedený zber komunálneho odpadu, zanedbávali zákonom stanovenú evidenciu odpadov a ukladali alebo ponechali odpad na inom mieste, ako to určuje zákon o odpadoch.

Inšpektori odpadového hospodárstva SIŽP sa pri kontrolách zamerali celkovo na 12 tematických oblastí. Napríklad z 32 kontrol dodržiavania zákona o obaloch zistili jeho porušenie až v 19 prípadoch. Pri 40 kontrolách, zameraných na dodržiavanie povinností pri cezhraničnej preprave odpadu, skontrolovali na štátnych hraniciach 1 984 nákladných automobilov, prichádzajúcich na naše územie, z ktorých deväť prepravovalo odpad. Len jedno z nich nemalo doklady v súlade s platnou legislatívou a vrátili ho za hranice.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR