Vytlačiť Poslať stránku

Inšpektori ochrany vôd zistili porušenie zákona pri pätine kontrol

Inšpektori ochrany vôd Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) urobili vlani 938 kontrol, porušenie právnych predpisov zistili pri pätine z nich. Uložili 164 pokút v celkovej výške 191 636 eur. Kontrolovali predovšetkým dodržiavanie zákona o vodách, zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh.

V minulom roku inšpektori zaregistrovali 110 prípadov mimoriadneho zhoršenia vôd, čo je približne na úrovni roka 2012. Z nich bolo 60 na povrchových vodách a v 50 prípadoch prišlo k znečisteniu alebo ohrozeniu podzemných vôd. Najčastejšia príčina mimoriadneho zhoršenia vôd, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, bolo ľudské konanie a nevyhovujúci technický stav zariadenia a objektov, v ktorých sa zaobchádzalo so škodlivými látkami a obzvlášť škodlivými látkami. V najväčšej miere (59 %) sa na mimoriadnom zhoršení vôd podieľali aj vlani ropné látky.

Zo 104 vlaňajších kontrol zaobchádzania so škodlivými látkami konštatovali inšpektori porušenie zákona takmer pri každej druhej kontrole. Nedostatky zistili najmä na zásobných a prevádzkových nádržiach, potrubných rozvodoch, stáčacích, výdajných a skladovacích manipulačných plochách, žumpách a plochách na skladovanie hospodárskych hnojív a silážnych štiav. Pri 78 kontrolách zameraných predovšetkým na vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových a podzemných vôd, plnenie podmienok povolení, ktoré vydali orgány štátnej vodnej správy na vypúšťanie týchto vôd, ako aj na prevádzku a účinnosť čistiarní odpadových vôd, zistili porušenie zákonných ustanovení až v 51 prípadoch. Žiadne porušenie právnych predpisov sa nezistilo pri deviatich kontrolách dodržiavania zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh. Pri 52 kontrolách dodržiavania zákona o prevencii závažných priemyselných havárií zistili inšpektori porušenie právnych noriem v štyroch prípadoch.

Podľa zákona o vodách uložili inšpektori ochrany vôd v minulom roku najvyššiu pokutu, 33 000 eur, spoločnosti Rivertrans so sídlom v Čataji za porušenie povinností pri zaobchádzaní so škodlivými látkami pri ich prečerpávaní v Prekladisku minerálnych olejov v prístave Pálenisko v Bratislave. Išlo o únik nafty pri plnení plavidla do vody bazéna Pálenisko, ktorý v tejto lokalite spôsobil mimoriadne zhoršenie vôd. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica dostala za vypúšťanie odpadových vôd z čistiarne odpadových vôd v Brezne v rozpore s povolením orgánu štátnej vodnej správy pokutu 8 550,91 eura a obec Branč za rovnaký delikt pokutu 3 910,14 eura. Za porušenie zákona o prevencii závažných priemyselných havárií uložili inšpektori najvyššiu pokutu, 15 000 eur, spoločnosti Lampogas v Bratislave a 5 000 eur spoločnosti PTCHEM v Dubovej.
Všetky pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.
SIŽP dlhodobo plní aj dôležité úlohy Slovenskej republiky v Medzinárodnom systéme včasného varovania v povodí Dunaja (AEWS). V minulom roku nenastala na našom úseku Dunaja taká udalosť, aby bolo potrebné tento systém aktivovať.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR