Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Začala sa sanácia gudrónov v Devínskej Novej Vsi

Úložisko nebezpečných toxických gudrónov v kameňolome Srdce úplne a natrvalo odstránia. V rámci projektu, ktorý podporilo Ministerstvo životného prostredia SR, bude odpad do konca roku 2015 zlikvidovaný a bývalý devínskonovoveský kameňolom sa zrekultivuje a zazelená. So začatými prípravnými prácami pred začiatkom sanácie tejto starej environmentálnej záťaže sa dnes oboznámil minister životného prostredia Peter Žiga. Projekt Kamenné srdce v Devínskej Novej Vsi je prvým z devätnástich plánovaných projektov na Slovensku zameraných na sanáciu starých environmentálnych záťaží.

V kameňolome srdce sa nachádza jedna z najväčších environmentálnych záťaží. Je tu 50 rokov a 20 rokov sa obyvatelia Devínskej Novej Vsi snažia o jej odstránenie. Nachádza sa tu asi 30.000 kubíkov toxického odpadu, z 18.000 kubíkov je gudrónov a 12.000 zamorenej zeme," informoval na dnešnom brífingu v lokalite minister životného prostredia Peter Žiga. Projekt je možné realizovať vďaka peniazom z eurofondov vo výške desať miliónov eur z Operačného programu Životné prostredie.

Samotná ťažba sa začne v najbližších dňoch a následná rekultivácia potrvá do konca roku 2015. Vyťažené gudróny a kontaminovaná zemina sa budú priebežne odvážať v špeciálnych nákladných autách a spracujú sa na chemicky neškodný materiál. Kameňolom neskôr realizátor zasype zeminou a lokalitu osadí trávou a drevinami. Skládka sa tým pádom zlikviduje bezo zvyšku. Ťažba a preprava gudrónov spĺňa najvyššie bezpečnostné kritériá v oblasti ťažby, ochrany životného prostredia, prepravy a likvidácie nebezpečného odpadu. Práce začínajú robiť v zimných mesiacoch zámerne, ideálne sú teploty pod 10 stupňov Celzia. Gudróny sú vtedy v tuhom skupenstve. Ich ťažba i preprava je tak jednoduchšia a odparovanie prchavých zložiek nižšie. Odborní pracovníci spevnili a rozšírili príjazdovú cestu, ktorá po skončení prác bude slúžiť verejnosti.

Odpady sú uložené v kameňolome Srdce na celkovej ploche cca 3 980 m2. Hrúbka úložiska (gudróny, krycia vrstva a zemina) sa pohybuje od 7 do 11,5 metra. Celkový objem nebezpečných odpadov je podľa posledných údajov odhadovaný na cca 30 800 m3. Gudróny a kontaminovaná zemina by sa mali kompletne vyťažiť. Väčšia časť sa tepelne zhodnotí a tá časť, ktorú nebude možné využiť a spáliť, pôjde na skládku. Kontaminovaná zemina bude po odvezení biodegradovaná alebo solidifikovaná.

Realizátorom projektu je združenie piatich firiem: .A.S.A. SLOVENSKO, .A.S.A. (CZ), Environcentrum, Enviro group a Raki, ktoré vzišlo ako víťaz tendra. Spoločnosť .A.S.A. má s odstraňovaním toxického odpadu skúsenosti, keďže v Českej republike odstraňovala 20 podobných úložísk a na výkon tejto práce má certifikáty a roky praxe.

Gudróny sú kyselinové smoly a kaly, ktoré vznikli ako vedľajší produkt pri rafinácii ropy kyselinou sírovou. Do kameňolomu Srdce boli vyvezené z vtedajšej rafinérie Apollo v roku 1963. Sú to toxické, zdraviu škodlivé látky. Lom leží priamo v chránenej krajinnej oblasti, neďaleko záhradkárskej kolónie, obytných domov a tiež zdroja pitnej vody. Vzhľadom na geologickú stavbu lomu a na porušenosť podložia (tektonika, výskyt krasových útvarov, spôsob ťažby v lome v minulosti) lokalita nie je vhodná na uloženie takéhoto typu odpadov. Vyťaženie a odvoz gudrónov je jediným 100-percentne účinným riešením tejto environmentálnej záťaže. Do vyčisteného a rekultivovaného územia sa vráti život, drobné živočíchy, prirodzená vegetácia a ľudia, ktorí hľadajú relax v prírode.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR

Foto: TASR, SITA