Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozpočet MŽP SR bude na budúci rok vyšší o 15 miliónov eur oproti pôvodnému návrhu

Ministerstvo životného prostredia bude mať v budúcom roku k dispozícii zo štátneho rozpočtu vyše 45,5 milióna eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2015, ktorý dnes schválil parlament. Táto suma je oproti pôvodnému návrhu rozpočtu vyššia o 15 miliónov eur, o ktoré požiadal minister životného prostredia Peter Žiga. Navýšené prostriedky poputujú na protipovodňové opatrenia a na činnosť Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ďalších viac ako 631 miliónov eur bude mať rezort k dispozícii z prostriedkov Európskej únie, ktorých prevažná časť pôjde do oblasti vodného hospodárstva. 

„Rozpočet umožní rezortu a jeho organizáciám plniť kompetencie, ktoré nám určuje zákon. Protipovodňové opatrenia sú prioritou rezortu a preto som s navýšením spokojný. Vodohospodári financie použijú na konkrétne projekty na ochranu obyvateľov – pred povodňami chceme ochrániť Košice, Kežmarok a ďalšie rizikové lokality.“ - povedal minister životného prostredia Peter Žiga.

Výdavky za oblasť vodného hospodárstva sú predovšetkým určené na konkrétne projekty budovania a rekonštrukcie infraštruktúry vodného hospodárstva, ako napríklad preventívne protipovodňové opatrenia, dobudovanie a prevádzka povodňového varovného a predpovedného systému, zásobovanie vodou alebo odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Takmer 35 mil. eur dostane ministerstvo na ochranu ovzdušia. Poslúžiť majú na podporu projektov znižovania emisií znečisťujúcich látok, znižovania emisií skleníkových plynov, ekologizáciu verejnej dopravy, výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a zvýšenie energetickej efektívnosti.

Do oblasti odpadového hospodárstva poputuje suma 59,8 mil. eur. Tieto prostriedky slúžia na dobudovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva v oblasti recyklácie odpadov a uzatvárania a rekultivácie skládok odpadov a tiež na elimináciu negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží.

Suma 16,6 mil. eur pôjde na ochranu prírody a krajiny, vrátane troch miliónov eur pre Štátnu ochranu prírody SR. Na riadenie rizík a mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy bude mať ministerstvo k dispozícii 47,3 mil. eur.

Po prvýkrát zahrňuje rozpočet ministerstva životného prostredia aj kapitolu Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo, na ktorú má ministerstvo k dispozícii 63,2 mil. eur. Tieto prostriedky majú poslúžiť na podporu projektov v oblasti podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov alebo zvýšenia energetickej efektívnosti v podnikoch a verejných budovách.

Štyridsať miliónov eur využije ministerstvo na chod administratívy vrátane sumy takmer 22,2 mil. eur určených na inštitucionálnu podporu a činnosti vykonávané ústredným orgánom, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Slovenskou agentúrou životného prostredia. Okrem týchto výdavkov do tejto kategórie patria prostriedky určené na výchovu, vzdelávanie, propagáciu, prieskum, výskum, vývoj, technickú pomoc, príspevky medzinárodným organizáciám a hospodársku mobilizáciu.

Odbor komunikácie MŽP SR, SITA