Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Európska komisia odobrila nový zákon o odpadoch, smeruje na vládu

Minister životného prostredia Peter Žiga predloží na posledné tohtoročné rokovanie vlády v stredu 17. decembra návrh zákona o odpadoch. Oznámil to dnes na pôde ministerstva. V auguste prerušený legislatívny proces reformného zákona tak bude pokračovať potom, keď rezort dostal 2. decembra stanovisko z takzvaného vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Európska komisia zákon odobrila, vzniesla len päť pripomienok technického charakteru.

„Dostali sme odpoveď, ktorá v zásade potvrdila všetky naše myšlienky a celú filozofiu zákona,“ povedal na margo stanoviska EK Peter Žiga. „Pripomienky sme zapracovali do znenia zákona a v stredu by sme tento zákon chceli predložiť na rokovanie vlády,“ doplnil.
Minister spresnil, že iné zmeny v materiáli, ktorý prešiel na Slovensku medzirezortným pripomienkovým konaním a schválila ho legislatívna rada vlády, neboli. Jedinou nie celkom doriešenou otázkou vo vzťahu k Európskej komisii ostala otázka prípadného monopolu, ktorý by údajne mohol vzniknúť po zrušení Recyklačného fondu a zhodnocovanie odpadu dostanú na starosť Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). „V tejto chvíli sme s komisiou vykomunikovali, že nejde o monopol. Pôjdeme si to ešte dovysvetľovať,“ vysvetlil minister Žiga s tým, že začiatkom budúceho roka budú o tejto otázke ešte rokovať s predstaviteľmi Komisie. K monopolu podľa neho nedôjde preto, že nový zákon vytvorí rovnaké štartovacie podmienky pre všetkých zúčastnených na trhu. „Po dohode s protimonopolným úradom sme to nastavili tak, že všetky obce začnú z bodu nula,“ vysvetlila poradkyňa ministra Božena Gašparíková. OZV, ktoré budú chcieť získať autorizáciu, budú musieť predložiť ministerstvu nie existujúce zmluvy, ale zmluvy o budúcej zmluve s danými obcami. Konkrétna obec by pritom podľa predstavy rezortu mala uzatvoriť zmluvu s tou OZV, ktorá ponúkne zaujímavejšie podmienky.
Stanovisko EK k návrhu zákona o odpadoch naše ministerstvo nezverejní. Odôvodnilo to tým, že o to požiadal samotný Brusel.

Cieľom nového zákona o odpadoch je nastaviť nové pravidlá v odpadovom hospodárstve. Na Slovensku tak majú byť vytvorené štandardné podmienky z pohľadu rozvinutých krajín EÚ. Minister Žiga sa usiluje najmä o zníženie množstva odpadov končiacich na skládkach, predchádzanie vzniku odpadu, minimalizáciu jeho negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie ľudí. Návrh ruší Recyklačný fond a platenie recyklačných poplatkov výrobcami a dovozcami. Zavádza princíp ich rozšírenej zodpovednosti – za výrobok majú byť výrobcovia a dovozcovia zodpovední od jeho uvedenia na trh až po jeho likvidáciu. Ministerstvo má po novom udeľovať autorizáciu organizáciám zodpovednosti výrobcov. Má vzniknúť nové koordinačné centrum, ktoré bude slúžiť na podporu plnenia zákonných povinností výrobcov a organizácií zodpovednosti výrobcov. Ďalšou výraznou zmenou je sprísnenie podmienok a kontroly výkupu kovového odpadu od fyzických osôb a zákaz ukladať na skládky vytriedené zložky komunálneho odpadu a vytriedený biologicky rozložiteľný odpad.

TASR, Odbor komunikácie MŽP SR