Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SAŽP rozbieha vzdelávací program Ochrana prírody a krajiny

Prehĺbiť špecifické a všeobecné kompetencie osôb pracujúcich alebo so záujmom pracovať v oblasti ochrany prírody a krajiny. To je hlavným cieľom akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý ponúka Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici. Prihlášku na tento vzdelávací program môžu záujemcovia podať najneskôr do 30. apríla 2014.

Školenia budú realizovať odborní pracovníci v budove Slovenskej agentúry životného prostredia, Tajovského 28, v Banskej Bystrici. Vzdelávací program obsahuje sedem modulov, konkrétne: vybrané aspekty ochrany prírody a krajiny; lesné hospodárstvo a poľovníctvo; osobné rozvojové portfólio; regionálna politika a trvalo udržateľný rozvoj; územné plánovanie, urbanizmus a krajina; základy projektového manažmentu a právne myslenie a logika.

Výber modulov zaradených do školenia bude závisieť od počtu prihlásených účastníkov na jednotlivé moduly. Moduly sa dajú absolvovať aj jednotlivo, takže záujemcovia si môžu vybrať modul, ktorý im z hľadiska ich pracovného zaradenia najviac vyhovuje. Po úspešnom vykonaní skúšky získa účastník Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania s celoslovenskou platnosťou. Predpokladané termíny školení na rok 2014 sú 16. 6. až 20. 6. 2014 a 20. 10. až 24. 10. 2014.

Ďalšie podrobnosti sú zverejnené na internetovej stránke Slovenskej agentúry životného prostredia: http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2306.

SAŽP, Odbor komunikácie MŽP SR