Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Európska cena Natura 2000

Európska komisia zverejnila zoznam 22 návrhov, ktoré sa dostali do užšieho výberu súťaže o cenu Natura 2000. Jej cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o sústave chránených území členských krajín Európskej únie. Víťazi budú ocenení na slávnostnom podujatí v Bruseli 21. mája 2014. Vyhlásenie ceny Natura 2000 vychádza z EÚ stratégie biodiverzity do roku 2020.

Cena bude udeľovaná po prvýkrát za mimoriadny prínos pre lokality Natura 2000 v jednej z piatich kategórií. Prvou je ochrana, resp. zlepšenie stavu konkrétneho biotopu alebo skupiny druhov európskeho významu. Ide o biotopy alebo druhy vymenované v prílohe I a prílohe II smernice o biotopoch, prílohe I smernice o ochrane vtáctva alebo pravidelne migrujúce druhy vtáctva. Druhou kategóriou sú socio-ekonomické prínosy. Značka Natura 2000 môže napríklad zvýhodniť podnikateľov využívajúcich prírodné zdroje území Natura 2000 z hľadiska cien alebo doplnkových tovarov. Ďalšou kategóriou je komunikácia a úspešné komunikačné aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia a propagáciu Natura 2000. Štvrtou kategóriou je zosúladenie záujmov medzi zainteresovanými subjektmi, ktoré majú odlišné záujmy a názory. V tejto kategórii sa uplatnia úspešné snahy, ktoré dokázali čeliť socio-ekonomickým alebo politickým tlakom, záujmom využitia území spôsobom, ktorý je v prospech sústavy Natura 2000. Poslednou kategóriou je cezhraničná spolupráca a „networking“. Tu sú obsiahnuté aktivity, ktorých výsledky majú pozitívny vplyv na Natura 2000 alebo na spoluprácu medzi rôznymi regiónmi.

Návrhy vyhodnotí odborná porota, ktorá zohľadní efektívnosť aktivít a ich výsledky, inovatívnosť a originálnosť, trvanie aktivít; dobrý pomer medzi nákladmi a ich výstupmi; využiteľnosti príkladov a skúseností.

Podľa prieskumu Európskej komisie v roku 2013 len 27 percent obyvateľov EÚ malo vedomosť o Natura 2000, čo je v porovnaní s rokom 2007 o 9 percent viac, ale stále nízky podiel. Všetky informácie, vrátane 22 návrhov užšieho výberu a ostatné návrhy sú dostupné v anglickom jazyku na stránke http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/.

Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie.

Odbor komunikácie MŽP SR