Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Za nedodržiavanie podmienok integrovaného povolenia pokuty 85 tisíc eur

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) zistila pri 122 kontrolách plnenia podmienok doteraz vydaných integrovaných povolení na činnosť prevádzok 26 porušení právnych predpisov. Za zistené nedostatky uložili inšpektori 37 pokút v celkovej výške takmer 85 000 eur. V prvom polroku tohto roka vydali inšpektori 246 právoplatných rozhodnutí, z ktorých 168 sa vzťahovalo na povoľovanie zmien v činnosti doterajších prevádzok a 9 integrovaných povolení vydali pre nové prevádzky. Okrem toho inšpekcia vydala 69 rozhodnutí ako špeciálny stavebný úrad.

Zvláštnosť prvého polroka sú až štyri pokuty v štyroch prevádzkach v súhrnnej sume
30 800 eur, ktoré za nesplnenie podmienok vyplývajúcich z požiadaviek Európskej únie dostala spoločnosť Fortischem v Novákoch (bývalé Novácke chemické závody). Za nedodržanie podmienok integrovaného povolenia dostala pokutu 4 500 eur spoločnosť ESI v Istebnom, 4 000 eur spoločnosti OLO v Bratislave, Calmit v Žiranoch a Skládka komunálneho odpadu v Bojnej a po 3 000 eur A.S.A. v Zohore a Metalurg Steel v Dubnici nad Váhom. Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu, resp. štátneho rozpočtu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia. Do štátneho rozpočtu idú aj správne poplatky za podanie žiadostí o vydanie integrovaného povolenia. V prvom polroku prevádzkovatelia uhradili tieto poplatky v sume vyše 66 600 eur.

SIŽP je nielen odborný kontrolný orgán, ktorý uskutočňuje štátny dozor a ukladá pokuty v oblasti životného prostredia, ale vykonáva tiež povoľovaciu činnosť podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (zákon o IPKZ). Vydáva integrované povolenia na činnosť prevádzok v oblasti energetiky, výroby a spracovania kovov, spracovania nerastov, chemického priemyslu, nakladania s odpadmi a na mnohé iné činnosti. Súčasťou integrovaných povolení sú aj stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia pre tieto prevádzky.

Prijatím nového zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorý nadobudol účinnosť 15. marca 2013, sa do slovenskej legislatívy transponovala smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách v časti o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Nový zákon o IPKZ predovšetkým rozšíril počet prevádzok, ktoré spadajú pod tento zákon, a teda budú musieť mať na svoju činnosť vydané integrované povolenie najneskôr do 6. júla 2015. Inšpekcia musí do 7. januára 2014 preskúmať všetky doteraz vydané povolenia, ktorých je približne 3 000. Taktiež sa rozširuje konanie IPKZ o udeľovanie súhlasov a povolení v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany povrchových a podzemných vôd, odpadov, poľnohospodárskej pôdy, lesných pozemkov, veterinárnej ochrany územia a v oblasti stavebného konania. Najvyššie nároky sa kladú v oblasti výkonu environmentálnych kontrol, kde sa zvyšuje počet kontrol, ktoré bude inšpekcia vykonávať jedenkrát za rok alebo jedenkrát za 3 roky v závislosti od závažnosti vplyvu činnosti prevádzky na životné prostredie, namiesto doterajšieho jedenkrát za 8, prípadne 10 rokov, ako to vyplývalo z predchádzajúceho zákona o IPKZ.

Zdrok: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR