Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Vláda schválila novelu zákona o ochrane prírody a krajiny

Národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vtáčie územia, prírodné rezervácie a chránené areály by mala po novom vyhlasovať vláda SR. Vyplýva to z návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorý schválila vláda na svojom rokovaní. Cieľom je efektívnejšia a účinnejšia ochrana prírody s dôrazom na dohodu s vlastníkmi pozemkov v chránených územiach.Envirorezort chce touto novelou získať efektívnejšie nástroje na dokončenie zonácie národných parkov. Súčasná podoba novely je výsledkom kompromisu. Predchádzali jej zložité rokovania s verejnosťou, mimovládnymi organizáciami, súkromnými vlastníkmi, ale aj ministerstvom pôdohospodárstva. Zákon by mal vstúpiť do platnosti 1. januára 2014.

Každým vyhláseným územím sa môžu obmedziť aj vlastnícke práva a môže tak vzniknúť nárok na hradenie ujmy z verejných zdrojov. Preto je dôležité, aby vláda pri vyhlasovaní chránených území mala súčasne prehľad o finančných nákladoch. Novinkou je možnosť vyhlásenia obecného chráneného územia obcou vo svojom katastrálnom území, alebo po dohode obcí aj na viacerých katastrálnych územiach.

Rezort životného prostredia pripravuje aj prehodnotenie celej sústavy chránených území na základe odborných a medzinárodných kritérií. Pri týchto krokoch bude rezort postupovať komplexne, pri zohľadnení reálneho stavu území. Výsledkom môže byť aj redukcia chránených území.

Systém kompenzácie zahŕňa zámenu pozemkov, zmluvnú starostlivosť, výkup či nájom pozemkov a náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania. Dohoda na nefinančnom vyrovnaní zníži aj nároky na verejné financie. Štát totiž platí vlastníkom pozemkov vo vyššom stupni ochrany náhrady za to, že ich nemôžu plnohodnotne využívať.

Novela upravuje taktiež reguláciu inváznych druhov rastlín. Podľa nových pravidiel bude vlastník, správca alebo užívateľ, nájomca, povinný odstraňovať invázne druhy zo svojich pozemkov na vlastné náklady alebo na náklady pôvodcu šírenia. Doteraz boli náklady na ťarchu pôvodcu šírenia a ak nebol známy, na náklady štátu.

Návrh zákona o ochrane prírody a krajiny zmení tiež podmienky na výrub drevín. Súhlas nebude po novom potrebný v prípade drevín v nezastavaných častiach sídiel s obvodom kmeňa do 80 centimetrov. Súčasná hranica pre dreviny s obvodom kmeňa do 40 centimetrov v intraviláne sa nemení. Toto opatrenie sa však nevzťahuje na dreviny rastúce ako súčasť verejnej zelene, na cintorínoch, v územiach s druhým a tretím stupňom ochrany a dreviny rastúce v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tam je výrub akýchkoľvek drevín zakázaný. Pre chránené stromy platí osobitný režim ochrany a navrhovanou právnou úpravou nebudú dotknuté. Návrh by mal viesť k zníženiu administratívy a orgány ochrany prírody môžu označiť stromy, ktoré považujú za podstatné a tým ich chrániť pred výrubom.

Novela obsahuje aj úpravu definícií vybraných pojmov a úpravu týkajúcu sa všeobecnej ochrany druhov živočíchov, ochrany biotopov európskeho a biotopov národného významu. Upravuje sa aj pôsobnosť štátnych orgánov ochrany prírody, organizácií ochrany prírody a stráže prírody, výkonu štátneho dozoru a náhrady škody spôsobenej určenými živočíchmi.

Odbor komunikácie MŽP SR