Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Ukladať odpad na skládky sa oplatí stále menej, rozhodla o tom vláda SR

Za ukladanie rôzneho odpadu na skládku bude obciam a firmám účtovaný poplatok. Jeho výška bude závisieť od toho, koľko zložiek sa vyseparuje. Rozhodla o tom vláda SR, ktorá schvália s pripomienkami návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Cieľom je motivovať samosprávy a firmy, aby viac separovali. Zákon by mal vstúpiť do platnosti 1. januára 2014.

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov upraví aj ustanovenie o rozdelení príjmu z poplatkov za odpady v prípade, ak sa skládka alebo odkalisko nachádza v katastrálnom území viacerých obcí. Absencia tohto ustanovenia spôsobuje v súčasnosti problémy pri rozdeľovaní príjmov. Zákon navrhuje pomerné rozdelenie príjmov k veľkosti územia, ktoré skládka odpadov alebo odkalisko v katastrálnom území danej obce zaberá.

Obce môžu po novom použiť príjmy z poplatkov za odpady aj na iný účel, ako je odpadové hospodárstvo obce. Môže ísť napríklad o zlepšenie životného prostredia v obci, no musia byť splnené ustanovené podmienky. Medzi ne patrí napríklad zavedený triedený zber komunálnych odpadov, biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, či prípad, keď má obec riešený systém zberu a zhodnocovania odpadu zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov. Zákon takisto upravuje a dopĺňa sankčné paragrafy.

Od 1. januára 2010 je každá obec povinná zaviesť triedený zber komunálnych odpadov ako papier, plasty, sklo a kovy a od 1. januára 2013 je táto povinnosť upravená aj pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady.Poplatok za ukladanie odpadu sa bude vypočítavať na tony. Tona inertného odpadu, ktorý nepodlieha žiadnym významným fyzikálnym, chemickým ani biologickým zmenám (popol), takisto vytriedeného stavebného odpadu (odpad neobsahujúci drevo, plasty, papier, sklo, kovy, ktorý nie je možné zhodnotiť) či zeminy a kameniva bez nebezpečných látok a odpadu zo sanácie skládok bude stáť 0,33 eura na tonu.

Za ostatný odpad zaplatia obce a firmy nasledujúce roky 6,64 eura. Ostatným odpadom je všetok odpad okrem inertného odpadu, vytriedeného stavebného odpadu, zeminy, kameniva či komunálnych odpadov a napríklad odpadových plastov (okrem obalov), odpadov z lesného hospodárstva alebo odpadových živočíšnych a rastlinných tkanív. Za tonu komunálneho odpadu po vytriedení menej ako štyroch zložiek sa bude platiť 9,96 eura, po vytriedení štyroch zložiek 5,98 eura a za komunálny odpad po vytriedení piatich zložiek 4,98 eura. Za uloženie nebezpečného odpadu na skládku bude účtovaný poplatok 33,19 eura. Za odpad, ako je napríklad materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie, odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu či odpady z nespracovaných a spracovaných textilných vlákien sa bude platiť 17 eur, v roku 2015 o desať eur viac a nasledujúce roky 37 eur. Suma za nebezpečný odpad, ako sú napríklad farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky alebo rozliate ropné látky bude budúci rok 50 eur, o rok neskôr 60 eur a v nasledujúcich rokoch bude ukladanie na skládku stáť 70 eur.

Zákon je doplnený o dve nové položky, a to ostatný odpad a nebezpečný odpad. Ak bude predmetom skládkovania niektorý odpad z ostatných alebo nebezpečných odpadov, bude to znamenať, že pôjde o odpady, ktoré je možné spracovať aj iným alternatívnym spôsobom, ako je uloženie na skládku. Ak budú tieto odpady aj napriek alternatívnemu spracovaniu uložené na skládku, sadzba určená pre tieto odpady sa zvýši. Cieľom je odkloniť vybrané odpady k iným alternatívnym spôsobom spracovania.

Zdroj: SITA, Odbor komunikácie MŽP SR