Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Slovenská delegácia sa zúčastní na konferencii v Japonsku

V dňoch 7. až 11. októbra sa v japonských mestách Kumamoto a Minamata uskutoční diplomatická konferencia Minamatského dohovoru o ortuti. Tá bude spojená s ceremoniálom jeho podpisovania. Účasť slovenskej delegácie na tomto podujatí dnes odsúhlasila vláda SR. Slovenskú delegáciu povedie štátny tajomník ministerstva životného prostredia Vojtech Ferencz. Podpisom dohovoru vyšle Slovensko signál o zámere aktívne riešiť problematiku ortuti a prispieť tak na celosvetovej úrovni k zníženiu jej emisií.

Cieľom Minamatského dohovoru o ortuti je zabezpečiť postupné znižovanie a v dlhodobom horizonte elimináciu emisií ortuti pochádzajúcich z antropogénnych činností do životného prostredia na celosvetovej úrovni. S ohľadom na tento cieľ dohovor pokrýva všetky významné oblasti použitia ortuti, od ťažby surovín, cez výrobu ortuti, jej dovoz a vývoz, technologické procesy používajúce a emitujúce ortuť a jej zlúčeniny, až po výrobky obsahujúce ortuť. Rieši aj problémy prechodného a dlhodobého bezpečného uskladňovania odpadovej ortuti a jej zlúčenín.

V uplynulom období boli zaznamenané a preukázané negatívne dopady ortuti a jej zlúčenín na životné prostredie a na zdravie populácie prejavujúce sa ich toxicitou. Z toho dôvodu bolo potrebné pristúpiť k riešeniu problematiky ortuti a jej zlúčenín na globálnej úrovni. Na základe rozhodnutia Riadiacej rady UNEP-u (program OSN pre životné prostredie) bol z členských štátov OSN vytvorený Medzivládny negociačný výbor. Jeho úlohou bolo formulovať text medzinárodného dohovoru o ortuti. Na jeho poslednom rokovaní v januári tohto roku v Ženeve bol pripravený a odsúhlasený text dohovoru o ortuti. Na základe žiadosti Japonska a ako memento na situáciu z polovice minulého storočia, keď vypúšťaná odpadová ortuť priamo do zálivu mora v prefektúre Minamata spôsobila zdravotné problémy tamojšej populácii, dohovor o ortuti ponesie meno „minamatský“. Ešte aj dnes žije druhá generácia ľudí, ktorá je postihnutá negatívnymi dopadmi, prejavujúcimi sa ochorením centrálneho nervového systému aj napriek tomu, že koncentrácie ortuti v zálive už dlhodobo vykazujú hodnoty v medziach normy.

Zdroj: SITA, Odbor komunikácie MŽP SR