Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Kontrole inšpektorov neunikli ani geneticky modifikované organizmy

Slovenská inšpekcia životného prostredia urobila v prvom polroku tohto roka v oblasti biologickej bezpečnosti 153 kontrol. Z nich bolo 89 zameraných na dodržiavanie povinností používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov (GMO), 62 na environmentálne označovanie výrobkov a 2 sa uskutočnili podľa zákona o šírení informácií o životnom prostredí. Porušenie zákona o GMO zistili inšpektori v štyroch prípadoch. Uložili jednu pokutu vo výške 5-tisíc eur za nepožiadanie o súhlas na prvé používanie geneticky modifikovaných organizmov v uzavretých priestoroch, nepodanie ohlásenia a nezverejnenie havarijného plánu.

Povinnosti používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov kontrolovali v uzavretých priestoroch, ale aj vo voľnom priestore na poliach či v obchodnej sieti. V uzavretých priestoroch vykonali 15 kontrol, pri ktorých skontrolovali 55priestorov. Zistili v nich tri prehrešky voči zákonu o GMO. Príslušné subjekty nepožiadali o súhlas na používanie GMO v uzavretých priestoroch, ďalej išlo o nesúlad v dokumentácii používateľa genetických technológií a GMO, nepodanie ohlásenia o začatí činnosti v uzavretých priestoroch a nezverejnenie havarijného plánu. Vo voľných priestoroch uskutočnili 79 kontrol, pri ktorých zistili jedno porušenie zákona o GMO.

Inšpektori vykonali v prvom polroku aj 10 kontrol pokusného zavádzania geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia. To znamená, že v poľných pokusoch na experimentálnych pracoviskách kontrolovali proces sejby, pozberové opatrenia, ale aj dokumentáciu a dovoz GMO na Slovensko. V roku 2013 bolo povolené zaviesť do životného prostredia 10 konštruktov kukurice a 1 konštrukt cukrovej repy. Počas týchto kontrol sa nezistilo žiadne porušenie zákona o GMO.

V prvých šiestich mesiacoch roka vykonali inšpektori 62 kontrol geneticky modifikovaných zvierat, predovšetkým u chovateľov, predajcov a distribútorov akváriových rýb a akváriových potrieb, ale aj u iných predajcov s obdobnou obchodnou činnosťou, či sa v ich sortimente nevyskytujú geneticky modifikované zvieratá. Uskutočňovali obhliadky priestorov, ako aj vizuálne prehliadky akváriových rýb. Zároveň preverovali aj príslušnú dokumentáciu o ich pôvode. Pri týchto kontrolách zistili jedno porušenie zákona o GMO, pri ktorom chýbal súhlas na prvé uvedenie nového výrobku na trh.

Pri 62 kontrolách zacielených na 12 rôznych skupín produktov na 47 kontrolných miestach inšpektori nezistili žiadne porušenia zákona o environmentálnom označovaní výrobkov.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR