Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Učenie hrou o environmentálnych záťažiach pre mládež

Mapovanie environmentálnych záťaží na Slovensku. O tom je Enviróza, nový školský program pre II. stupeň základných škôl a stredné školy. Ten v týchto dňoch spustila Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) - rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR. Jeho hlavným cieľom je šíriť informácie a zvyšovať povedomie mladých ľudí o environmentálnych záťažiach.

V prenesenom slova zmysle ide o pozitívnu nákazlivú chorobu, vírusové šírenie informácií o tejto problematike. Program je vo formáte outdoorovej hry. Hráči prostredníctvom webového portálu www.enviroza.sk postupujú v troch krokoch. Najprv hľadajú a určujú environmentálne záťaže, následne publikujú svoje údaje on-line a vo finále získajú body, teda skórujú. Registrovať školu do hry je možné vyplnením on-line registračného formulára na www.enviroza.sk. Školu do hry registruje učiteľ, resp. vedúci krúžku pôsobiaci na danej škole.

Počas hry pod vedením učiteľa, získavajú žiaci informácie o existujúcich environmentálnych záťažiach a stave svojho životného prostredia na základe vlastných pozorovaní v prírode. Rozvíjajú svoje orientačné schopnosti pri práci s mapou a navigáciou. Učia sa pracovať s informáciami a využívať informačno-komunikačné technológie, pracovať v tíme a zároveň kriticky myslieť a vyjadrovať svoj názor.

Hra bude slúžiť učiteľovi ako nástroj na zážitkové vyučovanie environmentálnej výchovy a sprostredkovanie informácií o environmentálnych záťažiach. Hlavnú učebnú pomôcku predstavuje samotný webový portál hry. Učiteľ má k dispozícii aj publikáciu - Pracovné listy pre školy. Publikácia obsahuje 50 aktivít pre žiakov, ktoré sú rozdelené do 5 tém: environmentálne záťaže, druhy environmentálnych záťaží, voda, pôda a horninové prostredie, ľudské zdravie.

Enviróza je jednou z aktivít projektu Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR, ktorý realizuje SAŽP v rámci Operačného programu Životné prostredie (prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo).

Kontakty
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum environmentalistiky a informatiky
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Telefón: +421 43 74 164
e-mail:

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum tvorby krajiny, environmentálneho vzdelávania a výchovy
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
e-mail:

Zdroj: SAŽP, Odbor komunikáci MŽP SR