Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Minister Peter Žiga odhalil sochu unikátnej jedle z Dobročského pralesa

V tomto roku uplynie sto rokov od vyhlásenia dvoch najznámejších slovenských pralesov - Badínskeho a Dobročského. Túto udalosť si dnes pripomenul minister životného prostredia Peter Žiga. Pri tejto príležitosti odhalil v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline štvormetrovú sochu torza jedle z Dobročského pralesa. Pôvodne mala výšku 56 metrov, hrúbku takmer 2 metre a dožila sa veku 500 rokov. Zhotovenie sochy finančne podporil švajčiarsky finančný mechanizmus v rámci projektu Štátnej ochrany prírody SR – Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch.

Oslavy zavŕšila dnešná terénna obhliadka obidvoch pralesov za účasti predstaviteľov Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátnej ochrany prírody SR, Lesov SR, Technickej univerzity vo Zvolene a ďalších zainteresovaných inštitúcii. Zástupcovia envirorezortu a agrorezortu sa dohodli na spolupráci pri organizovaní sprievodných akcií k okrúhlemu výročiu. Počas roka ich prezentovali pri Lesníckych dňoch, Envirofilme, Svetovom dni životného prostredia, súťaži Naj horár a na Dni stromu.

Pralesy na Slovensku sú zvyškami pôvodných komplexov lesov, ktoré vznikli a vyvíjali sa bez ovplyvnenia človekom. Vyznačujú sa rôznovekosťou, stálosťou druhového zloženia, vyrovnanými vzťahmi medzi prostredím, pôdou a organizmami, vysokou odolnosťou voči rôznym vonkajším vplyvom, ako aj prirodzenou obnovou a schopnosťou reagovať na náhodné vplyvy. NPR Badínsky a NPR Dobročský prales patria medzi významné európske chránené územia. Ich celospoločenský význam si uvedomovali i vládni predstavitelia Uhorska a ministerstvo pôdohospodárstva v Budapešti ich v roku 1913 vyhlásilo za chránené prírodné pamiatky.

Odbor komunikácie MŽP SR