Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Trvalo udržateľné plánovanie kameniva v juhovýchodnej Európe

V dňoch 13. až 15. novembra bolo v Bratislave 3. zasadanie riadiaceho výboru projektu „Trvalo udržateľné plánovanie kameniva v juhovýchodnej Európe“ (Sustainable Aggregates Planning in South East Europe) financovaného z programu medzinárodnej spolupráce EÚ - Operačný program juhovýchodná Európa. Cieľ projektu je podpora plánovania v oblasti prírodného a druhotného kameniva na národnej/regionálnej úrovni, výmena informácií medzi štátmi juhovýchodnej Európy, budovanie kapacít a podpora národných a regionálnych politík pre oblasť kameniva.

Hlavným riešiteľom projektu je Montánna univerzita Leoben (Rakúsko), riešenie projektu zabezpečuje 27 partnerov z 13 krajín juhovýchodnej Európy a Turecka. Partnerom projektu zo Slovenska je Ministerstvo životného prostredia SR. V rámci zasadania riadiaceho výboru účastníci prezentovali čiastkové výsledky šiestich pracovných balíkov, ktoré zahŕňali manažment projektu, prípravu hodnotiacich správ, komunikačné aktivity, budovanie kapacít a zapojenie zainteresovaných subjektov do plánovania v oblasti kameniva, údaje a metodiky pre prírodné a sekundárne kamenivo v rámci národného/regionálneho plánovania a jeho schéma pre oblasť kameniva.

Najdôležitejšie aktivity v rámci projektu sú konzultácie so zainteresovanými subjektmi, ktoré vyplynuli z pretrvávajúceho konfliktu záujmov pri využívaní územia. Dôležité je zdôrazňovanie významu plánovania, resp. rozpracovania potrieb v oblasti kameniva (stavebného kameňa, štrkopiesku a piesku) a analýzy budúcich požiadaviek na kamenivo v kontexte geológie, dopravnej prístupnosti, výstavby a dopravy a ochrany prírody a krajiny. Význam konzultácií by mal spočívať v podpore návrhu novej surovinovej politiky pre oblasť kameniva na obdobie minimálne 20 rokov, ktorá by zabezpečila optimálne, environmentálne, ekonomické a trvalo udržateľné zásobovanie kamenivom.

Význam projektu spočíva v jeho medzinárodných aktivitách a súvislostiach orientovaných na harmonizáciu surovinových politík, plánov a legislatívy v celom priestore juhovýchodnej Európy, čo by malo prispieť k zabezpečeniu trvalo udržateľného zásobovania stavebným kameňom, štrkopieskom a pieskom, k výmene skúseností a informácií a k vytvoreniu informačného systému pre zásobovanie prírodným a druhotným kamenivom.

Súčasťou stretnutia riadiaceho výboru bola exkurzia na ložisko granodioritu Devín a na niektoré lokality pripravovaného Sandbergsko-pajštúnskeho geoparku.

Zdroj: Odbor komunikácie MŽP SR