Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Parlament schválil novelu zákona o ochrane prírody

Národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vtáčie územia, prírodné rezervácie a chránené areály bude po novom vyhlasovať vláda SR. Novelu zákona o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia dnes schválila Národná rada SR. Novela prinesie efektívnejšie a účinnejšie nástroje na dokončenie zonácie národných parkov a ochranu prírody s dôrazom na dohodu s vlastníkmi pozemkov v chránených územiach. Novela je výsledkom kompromisu a predchádzali jej zložité rokovania s verejnosťou, mimovládnymi organizáciami, súkromnými vlastníkmi, ale aj inými rezortmi. Zákon by mal vstúpiť do platnosti 1. januára 2014.

Každým vyhláseným územím sa môžu obmedziť aj vlastnícke práva a môže tak vzniknúť nárok na hradenie ujmy z verejných zdrojov. Preto je dôležité, aby vláda pri vyhlasovaní chránených území mala súčasne prehľad o finančných nákladoch. Novinkou je možnosť vyhlásenia obecného chráneného územia obcou vo svojom katastrálnom území, alebo po dohode obcí aj na viacerých katastrálnych územiach.

Nový systém kompenzácie zahŕňa zámenu pozemkov, zmluvnú starostlivosť, výkup či nájom pozemkov a náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania. Dohoda na nefinančnom vyrovnaní zníži aj nároky na verejné financie. Štát totiž platí vlastníkom pozemkov vo vyššom stupni ochrany náhrady za to, že ich nemôžu plnohodnotne využívať.

Novela upravuje taktiež reguláciu inváznych druhov rastlín. Podľa nových pravidiel bude vlastník, správca alebo užívateľ, nájomca, povinný odstraňovať invázne druhy zo svojich pozemkov na vlastné náklady alebo na náklady pôvodcu šírenia. Doteraz boli náklady na ťarchu pôvodcu šírenia a ak nebol známy, na náklady štátu.

Zmenia sa tiež podmienky na výrub drevín. Súhlas nebude po novom potrebný v prípade drevín v nezastavaných častiach sídiel s obvodom kmeňa do 80 centimetrov. Zmena sa tak týka len extravilánu, súčasná hranica pre dreviny s obvodom kmeňa do 40 centimetrov v intraviláne sa nemení. Toto opatrenie sa nevzťahuje na dreviny rastúce ako súčasť verejnej zelene, na cintorínoch, v územiach s druhým a tretím stupňom ochrany a dreviny rastúce v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tam je výrub akýchkoľvek drevín zakázaný. Pre chránené stromy platí osobitný režim ochrany a navrhovanou právnou úpravou nebudú dotknuté.

Novela obsahuje aj úpravu definícií vybraných pojmov a úpravu týkajúcu sa všeobecnej ochrany druhov živočíchov, ochrany biotopov európskeho a biotopov národného významu. Upravuje sa aj pôsobnosť štátnych orgánov ochrany prírody, organizácií ochrany prírody a stráže prírody, výkonu štátneho dozoru a náhrady škody spôsobenej určenými živočíchmi.

Odbor komunikácie MŽP SR