Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Varšava privítala svetových odborníkov na zmenu klímy

V Poľsku sa začala Konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy, spoločne so stretnutím strán Kjótskeho protokolu. Od 19. novembra 2013, po odbornej časti, bude klimatický samit pokračovať rokovaním na najvyššej úrovni. Slovenskú delegáciu povedie štátny tajomník ministerstva životného prostredia Ján Ilavský. Témou rokovaní je príprava medzinárodnej dohody o režime spolupráce vyspelých a rozvojových krajín pri riešení globálnej problematiky zmeny klímy. Nová globálna dohoda sa má prijať v roku 2015 v Paríži. Zahŕňať by mala všetkých emitentov skleníkových plynov, vrátane Indie, Číny a USA. Európska únia, vrátane Slovenska, ešte v minulom roku v katarskej Dohe súhlasila s dodatkom ku Kjótskemu protokolu. Ten predlžuje jeho platnosť až do roku 2020.

„Práve dnes, 11. novembra 2013 oslavuje Poľsko aj 95. výročie od získania nezávislosti. Usporiadanie klimatického samitu je príležitosťou, aby krajina posilnila svoj politický význam a koordinovala celosvetový dialóg o režime spolupráce pri riešení globálneho problému zmeny klímy,“ zdôraznil aktuálny prezident klimatického samitu a poľský minister životného prostredia Marcin Korolec.

Otváracie prejavy predniesol aj predchádzajúci prezident Abdullah Bin Hamad Al-Attiayah, výkonná tajomníčka OSN o klimatických zmenách (UNFCCC) Christiana Figuera, predseda Medzivládneho panelu pre zmenu klímy Rachundra Kunar Pachauri, ako aj ďalší významní hostia.

Pozornosť a očakávania účastníkov sa okrem výstupov z rokovaní Durbanskej platformy koncentrujú na pripravované ministerské dialógy počas rokovaní na najvyššej úrovni. Tie sa budú venovať politickým témam ako je dlhodobý finančný mechanizmus na podporu mitigácie a adaptácie, podmienky spolupráce pri rozšírovaní nízkouhlíkových technológií a rozvoji trhových mechanizmov na nákladovo efektívne znižovanie emisií.

Rámcový dohovor OSN o zmene klímy je základným medzinárodným právnym nástrojom pre hľadanie globálnych riešení problematiky zmeny klímy. Dohovor bol prijatý v roku 1992 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 23. novembra 1994. Realizovať ciele v rámci globálneho znižovania emisií skleníkových plynov má Kjótsky protokol, ktorý bol schválený 11. decembra 1997 na 3. Konferencii zmluvných strán dohovoru. Slovensko ratifikovalo Kjótsky protokol 31. mája 2002 a priebežne plní všetky záväzky a povinnosti, ktoré jej dohovor a protokol ukladajú.

Poľsko je usporiadateľom aktuálneho 19. ročníka klimatickej konferencie a 9. ročníka stretnutia strán Kjótskeho protokolu na základe princípu regionálnej rotácie ako zástupca krajín strednej a východnej Európy.

Odbor komunikácie MŽP SR