Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Za prehrešky proti ovzdušiu inšpektori trestali pokutami za vyše 55 tisíc eur

Inšpektori ochrany ovzdušia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vlani urobili 626 kontrol. Zamerali sa najmä na dodržiavanie zákonov o ovzduší, o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o fluórovaných skleníkových plynoch. Porušenie predpisov zistili v 101 prípadoch, za čo vymerali 85 pokút v celkovej výške 55 300 eur. Najvyššiu, 3 200 eur, uložili firme TROLIGA BUS v Prešove, prevádzka v Levoči.

Dostala ju za to, že nepreukázala dodržanie ustanovených emisných limitov v lakovni, v stanovenom termíne neoznámila obvodnému úradu životného prostredia informácie o zdroji a emisiách a pri kontrole nepredložila inšpekcii požadované údaje. Spoločnosť RegionPRESS v Trnave prevádzkovala tlačiarenskú linku v rozpore s dokumentáciou a podmienkami určenými obcou, za čo dostala pokutu 2 500 eur. Firme I. F. Trade v Spišskej Novej Vsi, prevádzka Píla Smolnická Huta, uložili pokutu 2 000 eur za nepreukázanie dodržania ustanovených emisných limitov a nedodržanie všeobecných podmienok prevádzkovania z hľadiska obmedzenia úniku tuhých znečisťujúcich látok z prevádzky.
Pokuty sú príjmom Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.
Meracie skupiny urobili 36 kontrolných diskontinuálnych meraní dodržiavania emisných limitov znečisťujúcich látok na stredných a veľkých zdrojoch znečisťovania. Porušenie zákona o ovzduší zistili v dvoch prípadoch - v spoločnosti ZŤS v Sabinove, v ktorej prekročili emisné limity celkového organického uhlíka a v Roľníckom družstve v Plavnici, kde prekročili emisný limit oxidov dusíka.
Aj vlani kontrolovali inšpektori kvalitu pohonných látok z hľadiska ochrany životného prostredia, najmä ovzdušia. Na 124 čerpacích staniciach a v piatich distribučných skladoch urobili 129 kontrol. Odobrali 291 vzoriek, nedodržanie požadovanej kvality zistili v sedemnástich. Išlo o desať vzoriek benzínu, päť vzoriek motorovej nafty a dve LPG.
Predajcom pohonných látok na čerpacích staniciach uložili 11 pokút v celkovej výške 7 750 eur, ďalšie správne konania o uložení pokuty sa preniesli do roka 2013.
53 kontrol zamerali na dodržiavanie zákona o fluórovaných skleníkových plynoch, pri ktorých uložili 16 pokút v celkovej výške 6 650 eur a sedem opatrení na nápravu zistených nedostatkov. Ďalšie správne konania o uložení pokuty budú v tomto roku. U podnikateľov, ktorí vyrábajú alebo dovážajú farby, laky a výrobky s obsahom organických rozpúšťadiel, odobrali 113 vzoriek, nedodržanie hraničných hodnôt prchavých organických zlúčenín zistili pri jednej. Za nevedenie evidencie, nepredkladanie údajov inšpekcii a nesprávne označenie regulovaných výrobkov uložila inšpekcia 15 pokút v celkovej výške 12 300 eur.
V rámci projektu kontrolného merania emisií, spolufinancovaného z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, pribudli vlani na inšpektorátoch životného prostredia v Košiciach, Banskej Bystrici a Žiline tri mobilné emisné laboratória. Do konca roku 2012 urobili 26 kontrolných diskontinuálnych meraní emisií na stredných a veľkých zdrojoch znečisťovania ovzdušia, pri ktorých sa zistilo nedodržanie ustanoveného emisného limitu u dvoch prevádzkovateľov.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR