Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Vodohospodári sú pre očakávané zrážky v pohotovosti

Pre očakávané zrážky a úroveň hladiny vodných tokov nariadil generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Supek pohotovosť pre všetky odštepné závody na celom území Slovenska.

V oblastiach, kde sa zrážky očakávajú, sa vo vodných nádržiach prostredníctvom manipulácie zväčšujú retenčné priestory pre zachytenie vyšších povodňových prietokov. Pripravená je aj technika, vrátane mobilnej, ako aj materiál, ako sú napríklad vrecia, piesok a kamene. V prípade potreby sa technika bude presúvať aj mimo pôsobnosti jednotlivých závodov. Slovenský vodohospodársky podnik aktívne komunikuje so samosprávou a operatívne rieši krízové situácie aj v koordinácii s rezortom životného prostredia.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. bol založený v roku 1997 a je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR. Organizačne je tvorený podnikovým riaditeľstvom so sídlom v Banskej Štiavnici a štyrmi odštepnými závodmi (Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica a Košice). Spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km, takisto je prevádzkovateľom Vodného diela Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49 015 km².

Odbor komunikácie MŽP SR