Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

V oblasti ochrany prírody a krajiny uložili inšpektori pokuty za 71-tisíc eur

Inšpektori ochrany prírody Slovenskej inšpekcie životného prostredia vykonali vlani 512 kontrol. Pri takmer polovici z nich zistili porušenie právnych predpisov. Previnilcom uložili celkovo 114 pokút za viac ako 71-tisíc eur. Najvyššiu pokutu, 17-tisíc eur, dostala spoločnosť ViOn Zlaté Moravce za vyrúbanie 165 drevín v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Trom osobám inšpektori zhabali nelegálne držaných živočíchov. Išlo o výra skalného, dvoch papagájov druhu amazoňan nádherný a jeden neživý exemplár - kožušinu mačky divej.

Na dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny sa inšpektori zamerali pri 415 kontrolách. Jeho porušenie zistili v 182 prípadoch, čo je 44 percent z vykonaných kontrol. Najviac nedostatkov odhalili inšpektori v oblasti poškodzovania a výrubu drevín. Išlo najmä o nedodržiavanie podmienok určených v súhlase na výrub drevín a neuskutočnenie predpísanej náhradnej výsadby. Porušenie zákona pri ochrane drevín zistili inšpektori až v 111 prípadoch, pričom ide o nedostatky, ktoré sa objavujú každoročne. Aj vlani podalo najviac podnetov občanov a rôznych organizácií práve na prešetrenie legálnosti výrubu drevín a ich poškodzovania. Spoločnosť Agro v Čelovciach v okrese Veľký Krtíš dostala pokutu 11-tisíc eur za to, že si bez potrebného súhlasu objednala výrub 655 ovocných produkčných drevín, jabloní a čerešní. Spoločnosť Hard Forest v okrese Kysucké Nové Mesto musela zaplatiť pokutu 5-tisíc eur za nepovolené vyrúbanie 53 stromov a približne 20-tisíc m² krovitých porastov v katastrálnom území Kremnice.

Ďalších 97 kontrol vykonali inšpektori ochrany prírody v oblasti dodržiavania zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi – tzv. zákon CITES. Jeho porušenie zistili v 46 prípadoch. Najviac kontrol exemplárov živočíchov, 63, uskutočnili u držiteľov vtákov, pričom porušenie zákona zistili u 32 chovateľov. Týkalo sa najmä papagájov, dravých vtákov a sov. Ďalšie kontroly vykonali u držiteľov plazov, cicavcov, bezstavovcov, ale aj chránených rastlín. Najčastejšie zistenými nedostatkami bolo nedôsledné alebo úplne chýbajúce vedenie evidencie o držaných exemplároch, nepreukázanie pôvodu alebo spôsobu ich nadobudnutia, či vykonávanie komerčnej činnosti s týmito exemplármi bez príslušných povolení. Inšpektori uskutočnili aj kontroly špecifických komodít, ktoré požaduje Európska únia, a to najmä exemplárov rastlín i živočíchov používaných v tradičnej medicíne najmä na výrobu čajov, výživových doplnkov a kozmetických prípravky. Porušenie nariadení EÚ zistili v 14 prípadoch.

Inšpektori zaznamenali aj mnoho iných prípadov porušovania zákona v chránených územiach. Išlo najmä o nedovolené organizovanie športových a iných podujatí v nich, pasenie a košarovanie hospodárskych zvierat, stavebnú činnosť, vjazd a státie motorových vozidiel, aplikáciu chemických látok a hnojív, nenahlásené vykonávanie geologických a banských prác a iné.

Všetky uložené pokuty putujú na účet Environmentálneho fondu a spätne sa vracajú do oblasti životného prostredia.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR