Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Svetový deň vody 2013: Medzinárodný rok vodnej spolupráce

Problematika vody a jej zachovania pre budúce generácie sa týka každej krajiny, každého rezortu, každého z nás. Na vzťah medzi vodou a ľuďmi upriamuje celosvetovú pozornosť Svetový deň vody, ktorý bude 22. marca 2013. Hlavným motívom pre tento rok je International Year of Water Cooperation – Medzinárodný rok spolupráce v oblasti vody.Produkcia potravín a voda určená na zavlažovanie je jednou z najväčších záťaží na vodné zdroje. Výroba 1 kilogramu ryže si vyžaduje 3500 litrov vody, 1 kilogramu hovädzieho mäsa 15 000 litrov vody a šálka kávy 140 litrov vody. Dôležitosť a nenahraditeľnosť vody majú verejnosti pripomenúť aktivity, ktoré organizuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so svojimi rezortnými organizáciami. Prvá akcia – vernisáž obrazov stredných umeleckých škôl odštartovala dnes 21. marca v átriu Ministerstva životného prostredia v Bratislave. V piatok 22. marca minister životného prostredia Peter Žiga pri príležitosti osláv Svetového dňa vody symbolicky odovzdá hydrogeologický vrt RH-1 do vlastníctva mesta Handlová.

Študenti z rôznych kútov Slovenska premietli svoje predstavy a myšlienky o vode do obrazov. Za ich úsilie im zástupcovia envirorezortu udelili Cenu Ministerstva životného prostredia, ako aj Cenu Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Cenu Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku a Cenu Asociácie vodárenských spoločností.

Rezortná organizácia ministerstva životného prostredia – Vodohospodárska výstavba 22. marca vyhlási súťaž pre žiakov prvého stupňa základných škôl s názvom Blysni sa vodným dielom. Výtvarné práce s témou VD Gabčíkovo resp. s témou harmónie vody a zeme môžu žiaci posielať do 10. apríla. V rámci aprílových osláv Dňa Zeme v envirorezorte budú odmenené tri najlepšie žiacke práce. Viac informácií o súťaži je na stránke Vodohospodárskej výstavby www.vvb.sk.

Atraktívnou záležitosťou je v týchto dňoch návšteva hydrotechnických laboratórií Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave. Ide o jediné pracovisko svojho druhu na Slovensku a svojím rozsahom ojedinelé v Európe. Pred vystavaním rôznych objektov na vodných tokoch ako napríklad mostov a priehrad, špecialisti VÚVH ich testujú na fyzikálnych modeloch. Cieľom je predísť neskorším možným chybám pri projektovaní stavieb a zabrániť prípadným škodám pri povodniach. Počas celého apríla plánuje VÚVH návštevy detí základných škôl. Tie sa môžu o vode dozvedieť veľa zaujímavostí a vidieť naprojektované vodné stavby.

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici zajtra, 22. marca pozýva na prehliadku vybraných expozícií pod názvom Voda – hlavný zdroj energie baníctva v 18. storočí. Expozícia Baníctvo na Slovensku v Kammerhofe ponúka prehliadku funkčných modelov vodnostĺpových čerpacích strojov. V informačnom centre na Námestí sv. Trojice bude pripravená posterová prezentácia náučných chodníkov Geoparku zameraná na unikátny banskoštiavnický vodohospodársky systém. Viac informácií na alebo t.č.: 045 692 05 35.

Chráňme vody pred znečistením je názov prednášky pre študentov stredných škôl. Pripravila ju Slovenská agentúra životného prostredia na Tajovského ulici v Banskej Bystrici. Spojená je s premietaním filmu z archívu filmového festivalu o životnom prostredí Envirofilm „Buď voda, priateľ môj“. Pre žiakov základných škôl pripravili aj osvetové aktivity, tematické kvízy a tvorivé dielne. Najaktívnejšia škola získa publikáciu Atlas krajiny Slovenska. S riekou Hron a jej obyvateľmi sa verejnosť oboznámi prostredníctvom výstavy Kráľovná Hrona a jej družina v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici. Centrom Svetového dňa vody v Sásovej bude Komunitné centrum Sásová. Okrem interaktívnych prezentácií a vedomostných súťaží dnes a zajtra premietajú film Studňa – hlasy vody z Etiópie. Viac informácií o podujatiach poskytne Radoslav Sloboda zo Slovenskej agentúry životného prostredia: tel. 048 / 4374 183, e-mail: .

22. marec za Svetový deň vody po prvýkrát vyhlásilo v roku 1992 valné zhromaždenie OSN. Téma podujatia sa každoročne mení. Cieľom je šíriť osvetu o vode, ako o nenahraditeľnom zdroji života na našej planéte. Svetový deň vody je kľúčovým pre zameranie pozornosti na problémy týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou, zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov pitnej vody, zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektora na organizácii osláv Svetového dňa vody.

Odbor komunikácie MŽP SR