Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Slovensko na geologických mapách uvidíte v Bratislave

Mapy poskytujú informácie o znečistení pôd a vôd v dôsledku ľudskej činnosti, zdrojoch geotermálnej energie, geologických činiteľoch životného prostredia, ale aj údaje potrebné napr. ku stanoveniu zásob pitných a minerálnych vôd. Pomáhajú aj pri rozhodovacích procesoch na úrovni štátnej správy a samosprávy, či pri investičných zámeroch rôzneho druhu. Geologické mapy a ich textové vysvetlivky predstavujú odborne a obsahovo rozsiahle vedecké diela a ich tvorba trvá aj niekoľko rokov. Základom pri ocenení nerastného bohatstva štátu je poznanie jeho geologickej stavby. To rovnako umožňuje náčrt perspektív do budúcnosti v zmysle princípov trvale udržateľného rozvoja spoločnosti.

Výstava s názvom Slovensko na geologických mapách je širokej verejnosti prístupná v pracovných dňoch, v čase od 10:00 do 14:00 hod. v priestoroch átria Ministerstva životného prostredia SR na Nám. Ľ Štúra č.1 v Bratislave.

ŠGÚDŠ, OK MŽP SR