Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

SIŽP vlani na Slovensku neodhalila nepovolené GMO

Inšpektori biologickej bezpečnosti urobili v minulom roku 351 kontrol. Väčšinu zamerali na dodržiavanie povinností používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, tzv. zámerného uvoľňovania GMO v životnom prostredí a v uzavretých priestoroch. 130 kontrol smerovalo na environmentálne označovanie výrobkov. Porušenie zákonov zistili v šiestich prípadoch, zhodne po dvoch pri zákone o GMO, zákone o enviroznačke a zákone o šírení informácií v životnom prostredí. Uložili štyri pokuty v celkovej výške 3 310 eur.

Obidve porušenia zákona o GMO sa týkali nedostatkov vo vybavení priestorov, takže sa zaobišli bez pokuty, uložením opatrení na nápravu. Celkovo však inšpektori konštatovali, že materiálno-technické vybavenie priestorov, v ktorých sa genetické technológie a geneticky modifikované organizmy používajú, i kvalita manažmentu prevádzkového režimu sa významne zlepšujú. Slovensko vlani povolilo zaviesť do životného prostredia trinásť druhov geneticky modifikovanej kukurice a jeden druh cukrovej repy. Inšpektori pri nich vykonali spolu 35 kontrol, pri ktorých nezistili porušenie zákona. Kontroly robili na experimentálnych pracoviskách počas celého obdobia pestovania týchto rastlín, od ich dovozu na územie SR a sejby až po zber a likvidáciu alebo uskladnenie. 29 kontrol, zameraných na prítomnosť nepovolených geneticky modifikovaných rastlín, neobjavilo žiadne porušenie zákona o GMO. Inšpektori odobrali spolu 79 vzoriek zelených častí rastlín - repky, sóje, zemiakov a kukurice, počas ich vegetačného obdobia na vybraných kontrolných miestach. Porušenie zákona inšpektori nezaznamenali ani pri 119 kontrolách, zameraných na výskyt geneticky modifikovaných zvierat na trhu, z toho bolo 116 kontrol u predajcov akváriových rýb a akváriových potrieb a tri kontroly u chovateľov drobných hlodavcov. Pri 130 kontrolách dodržiavania zákona o environmentálnom označovaní výrobkov zistili dve porušenia zákona tým, že národnú environmentálnu značku „Environmentálne vhodný produkt“ používali previnilci po zániku platnosti zmluvy o udelení práva používať ju, resp. aj bez platnej zmluvy. Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií v životnom prostredí porušili dve obce tým, že ako povinné osoby nešírili informácie o životnom prostredí a nesprístupnili svojim občanom obsah havarijného plánu pre zavedenie geneticky modifikovaných rastlín do životného prostredia.

Útvar inšpekcie biologickej bezpečnosti Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) vznikol v súvislosti so vstupom našej krajiny do Európskej únie a vykonáva predovšetkým štátny dozor nad používaním genetických technológií (GT) a geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a kontrolu environmentálneho označovania výrobkov.

Zdroj: SIŽP, Odbor komunikácie MŽP SR